Deklaracja dostępności

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla adresu www.ath.bielsko.pl. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Dział Marketingu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8279456. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Dostępność wejścia do budynku
2 wejścia na przeciwległych końcach budynku na poziom wysokiego parteru tylko dla osób pełnosprawnych.
1 wejście z lewej strony budynku do piwnicy tylko dla osób pełnosprawnych.
Z prawej stroni budynku wejście z poziomu parkingu do pionu komunikacyjnego z winda dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcja ruchową. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach .

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych z systemem przywoławczy dźwiękowych na piętrach 2 i 3. Na pozostałych poziomach brak toalet z dostępem dla osób z dysfunkcją ruchową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajduje się 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
2 wejścia na przeciwległych końcach budynku na poziom wysokiego parteru tylko dla osób pełnosprawnych.
2 wejścia dodatkowe na przeciwległych końcach budynku na poziom piwnicy tylko dla osób pełnosprawnych.
Z prawej stroni budynku wejście z poziomu parkingu dla osób z dysfunkcja ruchową – podjazd zewnętrzny wybrukowany z poręczami. Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku tylko na poziomie parteru.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych tylko na poziomie parteru obiekt nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Trzy wejścia do budynku. Z prawej stroni budynku wejście z poziomu chodnika dla osób z dysfunkcja ruchową – podjazd zewnętrzny wybrukowany z poręczami z tyłu budynku wejście bezpośrednio z poziomu parkingu.  Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku..

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach .

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych z systemem przywoławczy dźwiękowych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się na parterze od strony
dojścia z ul. Szerokiej od stacji wypożyczania rowerów. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek parterowy dostępny dla osób z dysfunkcją ruchową do pomieszczeń Strefy Aktywności Studenta. Brak możliwości dostępu dla osób z dysfunkcją ruchową do pomieszczeń Portierni.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych z dysfunkcja ruchową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie kampusu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcja ruchową – podjazd z poręczą z poziomu parkingu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla osób z dysfunkcja ruchową, bez możliwości korzystania z WC.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie kampusu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest niemożliwe.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek niedostępny dla osób z dysfunkcja ruchową.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie kampusu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Dwa wejścia do budynku. Z prawej stroni budynku wejście z poziomu chodnika dla osób z dysfunkcja ruchową – podjazd zewnętrzny wybrukowany z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Obiekt użytkowany tylko na poziomie parteru dostępny dla wszystkich

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety oraz szatnie dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych z systemem przywoływaczy dźwiękowych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie kampusu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu z poziomu chodnika dla pieszych Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek parterowy dostępny dla wszystkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie kampusu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest niemożliwe.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek niedostępny dla osób z dysfunkcja ruchową.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie kampusu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest niemożliwe. Przy zgłoszeniu na portierni – możliwość pomocy w poruszaniu się na terenie całego kampusu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek niedostępny dla osób z dysfunkcją ruchową.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie kampusu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Cztery wejścia do budynku z poziomu parkingu. W centralnym punkcie drzwi obrotowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych, pozostałe to drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania od wewnątrz. Istnieje możliwość poruszania się na wózku..

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich posiada dwie windy dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach .

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych z systemem przywoławczy dźwiękowych. Drzwi do czytelni i biblioteki (parter) otwierane automatycznie. Podjazd z poręczą w stołówce umożliwiający korzystanie z tarasu osobom niepełnosprawnym.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu z poziomu terenu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek parterowy dostępny dla wszystkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu z poziomu terenu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek parterowy dostępny dla wszystkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Willowej.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się przy wejściu głównym do budynku podjazd zewnętrzny z konstrukcji stalowej z barierkami. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku tylko na poziomie parteru.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla osób z dysfunkcja ruchową tylko na poziomie parteru.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Jeden apartament przystosowany dla potrzeb osoby z dysfunkcją ruchową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Spółdzielców.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest niemożliwe.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek niedostępny dla osób z dysfunkcja ruchową.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Kustronia.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831