Konkurs – Dni Bielska-Białej

Regulamin Konkursu “Wygraj drukarkę 3d, wygraj robota”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa przebieg, zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz wyłonienie zwycięzców w konkursie “Wygraj drukarkę 3d, wygraj robota” zwanego dalej “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, NIP: 5471943784, REGON: 072728961, zwana dalej “Organizatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest podczas obchodów Dni Bielska-Białej na Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej.
 4. Konkurs zorganizowany jest na terenie Polski.
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 6. Cele konkursu:
  • a. Przygotowanie pracy plastycznej ilustrującej własne wyobrażenia związane z innowacyjnym robotem, który mógłby służyć mieszkańcom miasta Bielska-Białej. Z pracy powinno wynikać co robiłby taki robot, jak by wyglądał, jaką spełniałby funkcję lub w jaki sposób pomagałby w mieście. Forma wykonania: technika płaska, dowolna (np. wyklejanka, rysunek itp.), format: A4.
  • b. Kategoria wiekowa: uczestnik do lat 11.- wypowiedź pisemna na temat innowacyjnego robota j. w., który mógłby spełnić rzeczywistą potrzebę miejską z podaniem uzasadnienia – dlaczego jest ona tak ważna dla mieszkańców. Kreatywne i ciekawe pomysły powinny zostać spisane na ½ strony A4 (w sposób czytelny).
  • c. Kategoria wiekowa: uczestnik od lat 12 do lat 18.- Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką robotyki i pracy naukowców.
 1. Konkurs przeprowadza jury powołane przez Organizatora.
 2. Skład Jury ustala Organizator.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji najciekawszych prac konkursowych na stronach internetowych będących w jego dyspozycji oraz do ich wykorzystania w inny sposób wskazany w § 5 Regulaminu.
 5. Materiały konkursowe opracowuje Organizator.
 6. Dokumentację Konkursu prowadzi Organizator.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 lat włącznie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
 3. Do udziału w konkursie nie można zgłosić prac kopiowanych.
 4. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 5. Do pracy należy dołączyć metrykę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dla uczestników małoletnich) oraz Załącznik nr 2 (dla uczestników pełnoletnich).
 6. W przypadku uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, metryka, o której mowa w pkt. 5 powinna zostać podpisana przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
 7. Brak podpisu powoduje niedopuszczenie pracy do udziału w konkursie.
 8. Złożenie podpisów w dokumencie, o którym mowa w pkt 5 oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 9. Prace nadesłane do udziału w Konkursie nie będą zwracane przez Organizatora, także w przypadku niedopuszczenia ich do udziału w Konkursie oraz w sytuacji wskazanej w pkt 7.

 

§ 3 Termin i warunki dostarczania prac

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie pracy wraz z metryką, o której mowa powyżej w terminie:- od 27 do dnia 29 sierpnia 2021r. w godzinach od 14.00 do 20.00 – podczas obchodów Dni Bielska-Białej na Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej na stoisku Akademii Techniczno-Humanistycznej,- od 30 sierpnia 2021 do 2 września 2021 do siedziby Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, budynek L pok. 306 w godzinach od 8.00 – 15.00.
 2. Jury dokona podsumowania Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców i osób wyróżnionych do 4 września 2021 r.
 3. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ath.bielsko.pl. Laureaci zostaną powiadomieni bezpośrednio drogą telefoniczną lub mailową.
 4. Nagrody zostaną wręczone w niedzielę 5 września 2021 r. w godz. 16.00 do 20.00  na pl. Żwirki i Wigury (przed Starą Fabryką) w Bielsku-Białej podczas obchodów Dni Bielska-Białej.

 

§ 4 Nagrody i sposób ich przyznania

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy najciekawszych prac plastycznych i pisemnych wybranych przez Jury powołane przez Organizatora.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:- praca wykonana przez uczestnika w wieku do 11 lat,- praca wykonana przez uczestnika w wieku 12-18 lat.
 4. Każda praca będzie oceniana pod kątem spełniania następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, zbieżność z tematyką, a w przypadku prac plastycznych dodatkowo walory artystyczne.
 5. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody w postaci:- robota do samodzielnego składania i programowania za 3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej do lat  11,- drukarki 3d za 3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej od lat 12 do lat 18.
 6. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Organizator jest zobowiązany do przyznania nagrody Uczestnikowi, którego praca jest kolejną najlepszą, w przypadku nieobecności uczestnika, dziecka i opiekuna prawnego lub samego opiekuna prawnego podczas uroczystości rozdania nagród.
 8. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać jedną nagrodę.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Zwycięzcy.
 10. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 11. Nagrody sfinansowane są przez Organizatora.

 

§ 5 Prawa autorskie

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik pełnoletni lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika małoletniego oświadcza, że Uczestnik jest wyłącznym autorem pracy konkursowej i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do tych propozycji. Uczestnik pełnoletni lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika małoletniego oświadcza również, że zgłaszane propozycje nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.
 2. Uczestnik pełnoletni lub w imieniu uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych do Konkursu prac.
 3. Uczestnik pełnoletni lub w imieniu uczestników małoletnich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz wieku autora zgłoszonej pracy.
 4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik pełnoletni lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika małoletniego oświadcza, że udziela Organizatorowi nieodwołalnej, bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  • a) Wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności Organizatora, w tym w działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
  • b) Utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie pracy konkursowej dowolnymi środkami w całości lub w części, w szczególności wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz Intranet;
  • c) Udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • d) Sporządzanie opracowań pracy konkursowej oraz ich powielanie i rozpowszechnianie dowolnymi środkami zarówno przez Organizatora, jak i przez osoby trzecie.
 5. Z chwilą przystąpienia do Konkursu przez uczestnika Organizator nabywa własność nośnika, na którym została utrwalona praca konkursowa.
 6. W przypadku, gdy wystąpi o to Organizator, uczestnik/ przedstawiciel ustawowy uczestnika zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do prac konkursowych dostarczonych Organizatorowi oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), w szczególności zaś zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
  • a) wyłącznego używania i wykorzystywania prac będących przedmiotem Konkursu, w zakresie wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;
  • b) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych;
  • c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych;
  • d) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej;
  • e) udostępnienia pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez Organizatora dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wywiązania się z jego zobowiązań jako organizatora konkursu.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała.
 2. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e‑mail, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 4. Otrzymane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 5. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 6. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@ath.bielsko.pl

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.ath.bielsko.pl
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza świadomość o fakcie, że o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przepisy Kodeksu Cywilnego mają zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego publikacji.
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831