Egzamin – FAQ

Informacje dla zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego:

 

Termin egzaminu:
5 lutego (niedziela) – 6 lutego (poniedziałek)
Część ustną egzaminu przeprowadza się po części pisemnej egzaminu w dniu następnym.

Miejsce egzaminu:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:
w dniu egzaminu należy mieć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość – ważny paszport lub dowód osobisty.

Poziom egzaminu:
B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 Rejestracja na egzamin:

Rejestracja na egzamin odbywa się za pośrednictwem udostępnionego formularza zgłoszeniowego.

Uwaga! Wypełnienie formularza nie oznacza jeszcze przyznania miejsca na egzamin – wiadomość o tym zostanie wysłana na podany w formularzu adres mailowy wraz z resztą informacji.

Opłata za egzamin:
150 EUR – płatność w PLN na konto i po kursie wskazanym w wiadomości mailowej osobom zarejestrowanym i przyjętym na egzamin.

Po potwierdzeniu mailowym przyznania miejsca na egzamin należy wnieść opłatę za przystąpienie do egzaminu w terminie do 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia.

Koszt transakcji w całości leży po stronie wpłacającego – ze względu na fakt, iż w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, należy wskazać opcję, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Opłata za certyfikat:
opłata za wydanie certyfikatu osobie, która zdała egzamin – równowartość 20 EUR płatne w PLN. Opłatę należy wnieść w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

Rezygnacja z egzaminu:
w przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie:

  1. co najmniej 35 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona w całości,
  2. w terminie 21-34 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7),
  3. w terminie krótszym niż 21 dni przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

Podanie z prośbą o zwrot kosztów wraz z numerem rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany zwrot opłaty, należy przesłać na adres egzaminjp@ath.bielsko.pl.

Warunek zdania egzaminu:
B1 – uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu.

Wyniki egzaminu:
organizatorzy informują zdających drogą mailową o wynikach egzaminu po uprzednim przekazaniu wyników do PKPZJPjO.

Procedury dla osób o specjalnych potrzebach:
https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf

Zakwaterowanie podczas egzaminu:
organizatorzy nie zapewniają ani nie organizują noclegów dla osób przystępujących do egzaminu certyfikowanego.

Przydatny link:
www.certyfikatpolski.pl – zakładka: O egzaminie (struktura egzaminu, przykładowe testy, zbiory zdań, wskazówki dla zdających)

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831