Historia Uczelni w datach

12.01.1966

W Łodzi doszło do zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Łódzką a Zjednoczeniem Przemysłu Wełnianego „Południe” o utworzeniu Punktu Konsultacyjnego Wydziału Włókienniczego Studium dla Pracujących Politechniki Łódzkiej.

12.05.1969

Decyzja Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego o utworzeniu Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Pierwszym kierownikiem został doc. dr hab. Grzegorz Urbańczyk, w skład Filii wchodzą dwa oddziały wydziałów macierzystej uczelni: mechaniczny i włókienniczy.

01.10.1969

Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej

1970

Kierownikiem Filii został dr inż. Przemysław Wasilewski

1972

Funkcję kierownika Filii podniesiono do godności prorektora Politechniki Łódzkiej, został nim dr inż. Przemysław Wasilewski.

1973

W związku z dynamicznym rozwojem Filii dokonano reorganizacji, wprowadzając nową strukturę, w skład której weszły trzy instytuty: Technologiczno-Samochodowy, Mechaniczno-Konstrukcyjny i Włókienniczy

1975

Powstał klub studencki „Imak”, cieszący się ogromną popularnością nie tylko wśród studentów

1978

Prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej zostaje doc. dr Jan Szadkowski

1980

Powołanie Rady Społecznej Filii Politechniki Łódzkiej, która miała popularyzować dorobek naukowy pracowników Filii, wdrażać innowacje w lokalnym przemyśle, pomagać w realizowaniu praktyk studenckich

1981

W wyborach prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii został doc. dr inż. Przemysław Wasilewski

1981

Strajki pracowników i studentów Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej

1981

Powstaje samodzielny Wydział Budowy Maszyn

1983

Nazwę „Filia” zastępuje „Wydział Zamiejscowy”. Zmiana przetrwała tylko dwa lata

1985

Utworzenie Fakultatywnego Studium Pedagogicznego, którego zadaniem było przygotowanie absolwentów do pracy w oświacie.

1987

Prorektorem Filii zostaje wybrany prof. dr hab. Marek Trombski.

1989

Wydział Budowy Maszyn otrzymał prawa nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

1990

Filia przejmuje teren po zlikwidowanej jednostce wojskowej przy ul. Willowej wraz z budynkami. Opuszcza mury dawnego gimnazjum im. M. Kopernika

1992

Uruchomienie w Filii oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Pierwszym prodziekanem został dr hab. inż. Józef Matuszek

1993

Prorektorem Filii zostaje wybrany prof. dr hab. Andrzej Włochowicz

1994

Sfinalizowanie procesu przekształcania bielskiego oddziału Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w samodzielny Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku- Białej

1997

Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę Fiata

1998

Sejmik Samorządowy Województw Śląskiego udziela poparcia dla idei usamodzielnienia się bielskiej Filii

1999

Wydział Budowy Maszyn nabywa prawa do nadawania tytułu doktora habilitowanego

2000

Rozpoczęcie budowy nowego gmachu uczelni, budynku L

2000

Pierwszy Festiwal Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej

31.05.2000

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej w bielskim Ratuszu, na którym podjęto uchwałę o usamodzielnieniu się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej

19.07.2001

Sejm RP zdecydował o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej

październik 2001

Inauguracja I roku akademickiego ATH. Wykład wygłasza prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich

2001

Reorganizacja struktur uczelni: Wydział Organizacji i Zarządzania został przemianowany na Wydział Zarządzania i Informatyki, Wydział Budowy Maszyn na Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, bez zmian pozostaje nazwa Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Powstaje Wydział Humanistyczno-Społeczny

2001

Odznaczenie prof. Andrzeja Włochowicza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

październik 2001

Minister Edukacji Narodowej i Sportu powierza prof. Markowi Trombskiemu funkcję rektora ATH na okres jednego roku

23.11.2001

Wizyta szefowej Kancelarii Prezydenta RP Joanny Szymanek-Deresz, która otwiera pracownię komputerową podarowaną uczelni przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

06.02.2002

Wizyta prezydenta Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy prof. P. Tałańczuka i nadanie praw członkowskich tej organizacji prof. Trombskiemu i prof. Wojnarowskiemu

12.02.2002

Wizyta wojewody śląskiego Lechosława Jarzębskiego

17.05.2002

Pierwsze wybory władz Akademii. Rektorem ATH zostaje prof. Trombski, prorektorem ds. nauki prof. Matuszek, a prorektorem ds. dydaktyki prof. ATH Mieczysław Machnio

maj 2002

Ukazuje się pierwszy numer uczelnianego pisma „Akademia”

2002

Powstaje Chór ATH, kierowany przez dr. Jana Borowskiego

29.05.2003

Wizyta ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego

04.11.2003

Spotkanie społeczności akademickiej z posłem Józefem Oleksym, byłym premierem Polski

15-18.01.2004

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Bielsku-Białej

2004

Willa Sixta przy ul. Mickiewicza zostaje przekazana ATH na Rektorat

2004

Uruchomienie na terenie Akademii bezprzewodowej sieci internetowej

29.04.2004

Wizyta przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy dr V. Proskuryakova

kwiecień 2004

Wydział Humanistyczno-Społeczny przenosi się z budynku w Kuratorium przy ul. Piastowskiej do kampusu akademickiego na Błoniach

07.05.2005

Władze uczelni, wykładowcy, pracownicy, studenci i mieszkańcy Bielska-Białej przeszli ulicami miasta w białym marszu, czcząc pamięć zmarłego papieża Jana Pawła II

21.06.2005

Otwarcie Laboratorium Zaawansowanych Technologii CISCO Systemy

2005

Wybór władz uczelni nowej kadencji. Rektorem ponownie zostaje prof. Trombski, prorektorem ds. nauki wybrano prof. Emila Tokarza, prorektorem ds. dydaktyki prof. ATH Ewę Benko

23.09.2005

Powstaje nowy Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkiem pielęgniarstwo

2005

Przekształcenie Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska na Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku

15-17.10.2005

Po raz drugi w ATH zbiera się Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

2005

Doktorat honoris causa ATH dla prof. Jana Krysińskiego, rektora Politechniki Łódzkiej

2006

Doktoraty honoris causa ATH dla prof. Alberta Weckenmanna oraz prof. Józefa Mayera, rektora Politechniki Łódzkiej.

2006

Powstanie Uczelnianego Centrum Studiów Europejskich „Instytut Południowy” do nawiązywania kontaktów z uczelniami z południa Europy

24.08.2006

Umiera prof. Przemysław Wasilewski, pierwszy prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej

30.08.2006

Umiera prof. Ewa Benko, prorektor uczelni

02.09.2006

Umiera prof. Mieczysław S. Machnio, były prorektor ATH

wrzesień 2006

Na stanowisko prorektora zostaje wyznaczony prof. ATH dr hab. Henryk Klama

09.12.2006

Spotkanie z ambasadorem Węgier Mihałem Györa podczas panelu dyskusyjnego na temat „Przyszłość i teraźniejszość polityki Węgier”

11.12.2006

Obchody 25-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

03.02.2007

Spotkanie z ambasadorem Bułgarii Ivanem Najdenowem na temat członkowska Bułgarii w Unii Europejskiej

20.06.2007

Doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej dla rektora ATH prof. Marka Trombskiego

2007

Oddanie do użytku pierwszych sal w nowym budynku L

październik 2007

Wizyty charge d’affaires Serbii Nikoli Zurovaca, ambasadora Bośni i Hercegowiny Zorana Skenderija i ambasadora Republiki Słowenii Jožefa Drofenika

maj 2008

ATH otrzymuje dyplom dla najlepszej uczelni w województwie śląskim w rankingu wyższych uczelni oraz piąte miejsce wśród wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Konkurs organizuje tygodnik „Newsweek Polska”

styczeń 2008

Wizyta ambasadora Republiki Macedonii Dimka Kokaroskiego

2008

Wybór władz uczelni nowej kadencji. Rektorem zostaje prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, prorektorem ds. nauki i współpracy zewnętrznej prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki, ds. organizacji i rozwoju prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Henryk Klama

2008

Doktorami honoris causa Politechniki Łódzkiej zostają pracownicy ATH prof. Józef Wojnarowski i prof. Andrzej Włochowicz

marzec/maj 2008

Wizyty ambasadora Republiki Gruzji Konstantina Kavtaradze i ambasadora Litwy Egidijusa Meilūnasa

29.11.2008

Wizyta ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera

24.01.2009

Wizyta ambasadora Republiki Słowacji Františka Ružički

maj 2009

Obchody 40-lecia bielskiej uczelni „od Filii Politechniki Łódzkiej do Akademii Techniczno-Humanistycznej”

maj 2009

Doktorat honoris causa dla biskupa ks. Tadeusza Rakoczego

01.10.2009

Józefa Cegielskiego na stanowisku kanclerza ATH zastępuje Leszek Zaporowski

2009

Powstaje Centrum Innowacji i Transferu Technologii

16.04.2010

Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Senat ATH wraz z zaproszonymi gośćmi uczcił pamięć Ofiar katastrofy

14.05.2010

Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Żylinie dla prof. Józefa Matuszka

2010

Rozpoczęcie rozbudowy budynku C na potrzeby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. Oddanie do użytku czterech auli z wyposażeniem multimedialnym w budynku L

31.05.2010

Rektor prof. Barcik powołuje Radę Społeczną ATH

październik 2010

Wizyta i wykład prof. Jerzego Buzka przewodniczącego Parlamentu Europejskiego podczas inauguracji roku akademickiego ATH

15.01.2011

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dla rektora ATH prof. Barcika

maj 2011

Jubileusz 10-lecia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

maj 2011

Ukazuje się bogato ilustrowany album „10 lat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – 2001-2011”

30.05.2011

Doktorat honoris causa ATH dla prof. Jerzego Merkisza

25.10.2011

Uroczyste otwarcie nowej Biblioteki ATH na parterze głównego gmachu uczelni

04.11.2011

Otwarcie wystawy upamiętniającej 40-lecie pożaru w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach

listopad 2011

Klub Uczelniany Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej świętuje jubileusz 40-lecia działalności

grudzień 2011–styczeń 2012

Adaptacja piętra w budynku B i przeprowadzka katedr Wydziału Humanistyczno-Społecznego z kompleksu przy ul. Kustronia

26.01.2012

Uroczyste otwarcie Galerii Akademickiej ATH. Na pierwszej wystawie Galeria pokazała prace prof. Jarosława Modzelewskiego

styczeń 2012

Akademia otrzymuje trzecie prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”

01.02.2012

Uruchomienie stołówki na III piętrze budynku L ze 130 miejscami przy stolikach, na 430 mkw. powierzchni, na dwóch kondygnacjach

27.02.2012

Otwarcie IV piętra w budynku L z galerią, kawiarnią i ogólnodostępną salą komputerową

05.03.2012

Otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ATH

20.03.2012

Prof. Ryszard Barcik zostaje wybrany na drugą kadencję na stanowisko rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

03.04. 2012

Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH oraz ponownie prof. ATH dr hab. Henryk Klama z Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH zostali prorektorami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na nową kadencję 2012-2016

maj 2012

Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia pracy naukowej rektora prof. Ryszarda Barcika w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie XXI wieku”

czerwiec 2012

Rozpoczynają się prace budowlane przy postawieniu dwóch bliźniaczych laboratoriów modułowych. Budynki powstają za głównym gmachem uczelni

grudzień 2012

Biuro Rektora ATH przeprowadza się z zabytkowej Willi Sixta w centrum miasta na Błonia. Rektor urzęduje w głównym gmachu dydaktycznym uczelni, budynku L na III piętrze

19.06.2013

Uroczyste oddanie do użytku budynku C, nowej siedziby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH. W uroczystości wziął udział m.in. marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła. Wydział przeprowadził się na Błonia do nowego budynku opuszczając swoją dotychczasową siedzibę przy pl. Fabrycznym

lipiec/sierpień 2013

Przeprowadzka Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH z dotychczasowej siedziby przy ul. Konopnickiej na Błonia. Wszystkie wydziały uczelni mieszczą się odtąd w kampusie akademickim przy ul. Willowej.

20.09.2013

Piknik Absolwentów bielskiej Filii Politechniki Łódzkiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wydarzenie zorganizowała uczelnia i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ATH

25.09.2013

Po raz pierwszy został zorganizowany Dzień Otwarty, na którym zaprezentowały się wszystkie wydziały uczelni. W wydarzeniu wzięło udział blisko 700 uczniów wraz z nauczycielami z ponad 20 szkół

04.10.2013

Akademia po raz 13. zainaugurowała rok akademicki. Inauguracja zbiegła się z uruchomieniem nowej, ponad trzystuosobowej auli

13.11.2013

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski gościł na ATH. Wygłosił wykład dla studentów, a następnie spotkał się też z samorządowcami regionu, m.in. marszałkiem śląskim Mirosławem Sekułą

13.12.2013

Uroczysty koncert Chóru ATH z okazji jubileuszu 10-lecia powstania zespołu

27.05.2014

Prof. Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej, wybitny naukowiec zajmujący się mechaniką, we wtorek 27 maja otrzymał dyplom doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

06.06.2014

Gościem Akademii w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest prof. Jerzy Bralczyk

29.05.2015

Gościem Akademii w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest prof. Andrzej Bochenek

30.08.2015

zmarł  prof. zw. dra hab. inż. Andrzej Włochowicz

02.10.2015

zmarła prof. zw. dr hab. Urszula Gros, wieloletni  nauczyciel akademicki, na Wydziale Organizacji i Zarządzania (obecnie Wydział Zarządzania i Transportu)

23.09.2016

Gościem Akademii w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest Ryszard Pawłowski – himalaista

19.04.2016

prof. Jarosław Janicki  zostaje wybrany na Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej

10.05.2016

Zostają wybrani Prorektorzy: prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik – Prorektor ds. Nauki i Finansów

prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

22.06.2016

obchody 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

25.10.2016

na kanclerza ATH zostaje wybrany mgr Łukasz Siekliński

28.10.2016

zmarł prof. dr hab. Jacek Pawlik-Dobrowolski, emerytowany profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej

15-16.11.2016

Obchody 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego

listopad 2016

Ogromny sukces naukowców z Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych – dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska zostanie uruchomiona przemysłowa produkcja grafenu płatkowego

05.12.2016

Wizyta wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina – konferencja Nauka-Innowacje-Biznes pod patronatem ministra

27.01.2017

Zakończyły się XII Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym pod patronatem naukowym Akademii Techniczno-Humanistycznej

06.02.2017

zmarł wieloletni pracownik naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Maciej Sobieszczański

21.02.2017

Podpisanie współpracy pomiędzy ATH i Powiatem Żywieckim

06.03.2017

Druga wizyta wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w związku z planowaną inwestycją budowy hali sportowej z zapleczem na terenie kampusu ATH

31.03.2017

Akademia Techniczno-Humamnistyczna gospodarzem gali wręczenia dyplomów laureatom XVIII edycji Konkursu o Nagrodę FCA oraz związanej z Konkursem Nagrody im. Giovanni Agnelli

18.05.2017

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą Bonix Sp. z o.o. w zakresie realizacji prac naukowo-technicznych oraz praktyk i staży studenckich.

maj 2017

Podpisanie umowy o współpracy z Zakładem Wyrobów Metalowych STRUMET Spółka z o.o., która obejmuje między innymi realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych i prac usługowych.

maj 2017

Rozpoczęcie wspólnej kampanii z Urzędem Miasta Bielsko-Biała zatytułowanej “Studia w górach”.

maj 2017

Odbył się XVIII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Gościem specjalnym Festiwalu był o. Maciej Zięba.

9-11 czerwca 2017

Wydział Nauk o Zdrowiu ATH organizatorem VIII Ogólnopolskich Zawodów Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.

21.06.2017

ATH dołącza do międzynarodowego programu Santander Universidades, którym w Polsce zarządza Bank Zachodni WBK.

23.06.2017

Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Bielskim w zakresie wspólnego realizowania przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych oraz działań na rzecz realizacji partnerskich projektów współfinansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej.

lipiec 2017

Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą BioStat® w zakresie wsparcia studentów i absolwentów kierunku Socjologia.

2.09.2017

Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH zdobywa nagrodę za szczególnie osiągnięcia w zakresie produkcji grafenu podczas XIII Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

20.10.2017

Przeprowadzono akcję “Czyste Beskidy” pod patronatem prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta oraz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Partnerem merytorycznym akcji było Stowarzyszenie Czysta Polska.

8.11.2017

Odbyło się uroczyste otwarcie Skweru Poetów wraz z ogłoszeniem konkursu „Ławeczka” oraz spotkanie z Rafałem Sonikiem.

12.11.2017

Zmarł dr Ludwik Hejny, długoletni pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

16.11.2017

Prorektor ds. studenckich i kształcenia ATH dr  hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH wraz z przedstawicielami 22 uczelni wyższych podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

7.12.2017

Podpisanie umowy o współpracy z firmą ‘’BIEL-MED’’ Sp. z o.o w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych, organizowania konferencji oraz udostępniania obiektów na potrzeby dydaktyczne.

styczeń 2018

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku budownictwo.

17.11.2018

Zmarła dr hab. Elżbieta Wojciechowska, prof. ATH, wieloletnia pracowniczka Akademii.

31 stycznia 2018

Rozstrzygnięcie wyników Konkursu „Ławeczka”. Na ławeczce na Skwerze Poetów zasiądzie poetka Kazimiera Alberti.

23-25.02.2018

ATH gości przedstawicieli 26 Samorządów Studenckich w ramach Forum Uczelni Technicznych, czyli komisji branżowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

7.03.2018

Podpisanie umowy o współpracy z firmą Kontakt-Simon S.A. w zakresie rozwoju działalności naukowo-badawczej w ramach zagadnień związanych ze specyfiką procesów produkcyjnych firmy.

15.03.2018

ATH rozpoczyna realizację projektu “Supersenior w Uniwersytetach Trzeciego Wieku” w ramach  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

4.04.2018

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniło pozytywnie proces akredytacyjny Wydziału Humanistyczno-Społecznego, a także działanie wdrożonego w jednostce systemu zapewniania jakości kształcenia.

9.04.2018

Kierunek Zrządzanie/ Management II stopnia realizowany w języku angielskim zdobył certyfikat „Studia z Przyszłością” nadawany przez Fundację Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Europejski”.

15.05.2018

Zainaugurowano XIX Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Gośćmi specjalnymi byli prof. Jerzy Bralczyk, dziennikarz i felietonista Michał Ogórek oraz muzyk Ireneusz Dudek.

1-3 czerwca 2018

Reprezentacja Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH zdobyła mistrzostwo Polski w IX Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym.

maj 2018

ATH jako pierwsza uczelnia w Polsce wdrożyła platformę Career Center by JobTeaser.

11.06.2018

Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki otrzymał honorowe członkostwo Regionalnej Izby Gospodarczej.

12.06.2018

Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego podjęła uchwałę o wszczęciu pierwszego w 16-letniej historii Wydziału przewodu doktorskiego. Kandydatem do uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie literaturoznawstwa jest pan mgr Mateusz Żyła.

sierpień 2018

Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

październik 2018

Wprowadzenie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

17.10.2018

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała Akademii tytuł „Scienta est developing” za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, budowanie partnerstwa między środowiskami biznesowymi i samorządowymi oraz wkład w rozwój gospodarki i regionu.

9.11.2018

Uroczyste posadzenie Dębu Pamięci dla upamiętnienia 100-lecia Odrodzenia Wojskowej Służby Zdrowia przy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ, mieszczącej się na terenie kampusu ATH.

15.01.2019

Podpisanie umowa o współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż. Jacka Zielińskiego.

19.01.2019

Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński zostali laureatami Laurów Umiejętności i Kompetencji za 2018 rok. Nagrody przyznawane są przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

19.02.2019

Tobiasz Gabryś,  student kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałów ATH odebrał odebrał list gratulacyjny od Rektora ATH, prof. dr. hab. Jarosława Janickiego w związku z przyznanym mu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

5.03.2019

Zmarł prof. ATH dr hab. inż. Jan Kapała, emerytowany profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wieloletni pracownik Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska ATH.

22.05.2019

Podpisano umowę o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Ustroniu reprezentowanym przez Dyrektor mgr Katarzynę Kałużę.

29-30.05.2019

Odbyła się XX edycja Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Gościem specjalnym był Paweł Kotla, światowej sławy dyrygent, dyrektor artystyczny festiwalu „Cavatina Classic. Beskidzki Festiwal Klasyki”.

19.07.2019

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Akademia otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) o profilu praktycznym na kierunku pedagogika.

12.09.2019

Wizyta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Odbyło się spotkanie z władzami uczelni oraz prezentacja postępujących prac przy budowie hali gimnastycznej – inwestycji współfinansowanej ze środków ministerialnych.

październik 2019

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, nowymi prorektorami uczelni zostali: dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH – prorektor ds. nauki i współpracy zewnętrznej, dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH – prorektor ds. studenckich i kształcenia i dr Anna Foltyniak-Pękala – prorektor ds. organizacji. Nowym dziekanem Wydziału Zarządzania i Transportu została dr Honorata Howaniec.

11.10.2019

Czesław Lang, legenda polskiego i światowego kolarstwa odwiedza Akademię oraz uroczyście otwiera Pierwszy Akademicki Rajd Rowerowy Dwa Koła.

6.11.2019

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rabiej odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską.

13.12.2019

Zmarł prof. zw. dr. hab. inż. Jan A. Wajand, wieloletni pracownik naukowy ATH, pierwszy kierownik Oddziału Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej.

25-27.01.2020

ATH współorganizatorem 4. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.

20.02.2020

Rozegrano mecz otwarcia Hali Sportowej ATH. Na boisku spotkała się drużyna „Złotek”, czyli mistrzyń Polski i Europy z lat 2003-2016, oraz siatkarki BKS Stal Bielsko-Biała.

15.03.2020

Zmarł mgr Józef Cegielski, wieloletni pracownik uczelni.

23.03.2020

Zmarł dr hab. inż. Arnošt Grmela, prof. ATH, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

marzec 2020

Pracownicy i studenci ATH dołączają do walki z pandemią COVID-19. Na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki ATH drukowane są osłony ochronne dla pracowników medycznych na drukarkach 3D, a na Wydziale Nauk o Zdrowiu szyte maski i fartuchy chirurgiczne. Dodatkowo, Wydział Humanistyczno-Społeczny zainicjował akcję konwersacji on-line w językach obcych oraz wraz z bielskim Teatrem Lalek Banialuka zaprosił uczniów do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym „Banialuka. Lektury do matury”.

kwiecień 2020

Projekt „Polish sheep wool for improved resource utilisation and value creation” Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH jednym z 44 innowacyjnych projektów, które otrzymają dofinansowanie z Funduszy Norweskich. Łączna kwota dofinansowania to ponad 61,5 mln euro.

kwiecień 2020

Projekt “Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku” Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w latach 2020-2021 w ramach programu Doskonała Nauka. Kwota dofinansowania to 75 tys. zł na wsparcie X i XI edycji konferencji.

 

22-26.06.2020

Dni Otwarte ATH po raz pierwszy w historii odbywają się w formie zdalnej.

29.06.2020

Kolegium Elektorów wybrało na Rektora ATH na kadencję 2020-2024 dotychczasowego Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, dra hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH.

 

9.07.2020

Wydział Nauk o Zdrowiu ATH otrzymuje czek w wysokości 10.000 zł od  firmy Rekord SI sp. z o. o. z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do działań ratujących życie.

lipiec 2020

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki rekrutuje kandydatów na studia na nowym kierunku – Mechatronika.

12.08.2020

Zmarł prof. dr hab. Henryk Klama, wieloletni pracownik naukowy Akademii.

sierpień 2020

Zmarł mgr inż. Stanisław Midor, wieloletni pracownik Akademii.

31.08.2020

Odbyło się oficjalne przekazanie władzy rektorskiej. Prof. dr hab. Jarosław Janicki, wybrany na kadencję 2016-2020 przekazał nowemu Rektorowi, drowi hab. inż. Jackowi Nowakowskiemu, prof. ATH insygnia władzy rektorskiej.

01.09.2020

Funkcję Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w kadencji 2020-2024 obejmuje dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH.

1.10.2020

Władzę obejmują prorektorzy w kadencji 2020-2024. Nowym prorektorem ds. organizacji i rozwoju zostaje dr hab. inż. Izabella Rajzer, prof. ATH, prorektorem
ds. nauki i współpracy zewnętrznej dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH, a prorektorem ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH.

03.10.2020

Zmarł dr Jan Malinowski, emerytowany, długoletni wykładowca akademicki.

19.11.2020

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów „Zdrowie Publiczne” na Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH.

6.10.2020

Odbyła się pierwsza w historii Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w formie online.

11.10.2020

Zmarł Profesor Józef Wranik, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej.

listopad 2020

Wydział Nauk o Zdrowiu ATH świętuje 15-lecie istnienia.

grudzień 2020

Biblioteka ATH świętuje 50 lat działalności.

15.12.2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego udziela Akademii dotacji na finansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa Domu Studenta”, której wartość kosztorysowa wynosi 1 671 000.

21.01.2021

Odbywa się XXI Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Po raz pierwszy w historii, festiwal zorganizowany jest w formie online.

19.01.2021

Zmarł prof. Zbigniew Lewandowski, pracownik Akademii na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (wówczas Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku).

luty 2021

W Galerii Akademickiej ATH prezentowane są prace wybitnego polskiego malarza, Edwarda Dwurnika.

6.03.2021

Zmarł dr inż. Andrzej Kowalski, wieloletni pracownik naukowy Akademii.

22.04.2021

ATH bierze udział w ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na Politechniki! i Dziewczyny do Ścisłych! 2021, organizowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

12.05.2021

Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH odbywa się pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie Literaturoznawstwo. Praca mgr Mateusz Żyły zatytułowana jest “Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski)”.

1.06.2021

Podpisano umowę o współpracy z firmą Da Vinci Studio w zakresie zakres działań związanych z budowaniem platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki i wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

7.07.2021

Podpisano umowę o współpracy z firmą MotionVFX w zakresie zakres działań związanych z budowaniem platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki i wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831