Historia Uczelni w datach

12.01.1966

W Łodzi doszło do zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Łódzką a Zjednoczeniem Przemysłu Wełnianego „Południe” o utworzeniu Punktu Konsultacyjnego Wydziału Włókienniczego Studium dla Pracujących Politechniki Łódzkiej.

12.05.1969

Decyzja Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego o utworzeniu Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Pierwszym kierownikiem został doc. dr hab. Grzegorz Urbańczyk, w skład Filii wchodzą dwa oddziały wydziałów macierzystej uczelni: mechaniczny i włókienniczy.

01.10.1969

Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej

1970

Kierownikiem Filii został dr inż. Przemysław Wasilewski

1972

Funkcję kierownika Filii podniesiono do godności prorektora Politechniki Łódzkiej, został nim dr inż. Przemysław Wasilewski.

1973

W związku z dynamicznym rozwojem Filii dokonano reorganizacji, wprowadzając nową strukturę, w skład której weszły trzy instytuty: Technologiczno-Samochodowy, Mechaniczno-Konstrukcyjny i Włókienniczy

1975

Powstał klub studencki „Imak”, cieszący się ogromną popularnością nie tylko wśród studentów

1978

Prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej zostaje doc. dr Jan Szadkowski

1980

Powołanie Rady Społecznej Filii Politechniki Łódzkiej, która miała popularyzować dorobek naukowy pracowników Filii, wdrażać innowacje w lokalnym przemyśle, pomagać w realizowaniu praktyk studenckich

1981

W wyborach prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii został doc. dr inż. Przemysław Wasilewski

1981

Strajki pracowników i studentów Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej

1981

Powstaje samodzielny Wydział Budowy Maszyn

1983

Nazwę „Filia” zastępuje „Wydział Zamiejscowy”. Zmiana przetrwała tylko dwa lata

1985

Utworzenie Fakultatywnego Studium Pedagogicznego, którego zadaniem było przygotowanie absolwentów do pracy w oświacie.

1987

Prorektorem Filii zostaje wybrany prof. dr hab. Marek Trombski.

1989

Wydział Budowy Maszyn otrzymał prawa nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

1990

Filia przejmuje teren po zlikwidowanej jednostce wojskowej przy ul. Willowej wraz z budynkami. Opuszcza mury dawnego gimnazjum im. M. Kopernika

1992

Uruchomienie w Filii oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Pierwszym prodziekanem został dr hab. inż. Józef Matuszek

1993

Prorektorem Filii zostaje wybrany prof. dr hab. Andrzej Włochowicz

1994

Sfinalizowanie procesu przekształcania bielskiego oddziału Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w samodzielny Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku- Białej

1997

Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę Fiata

1998

Sejmik Samorządowy Województw Śląskiego udziela poparcia dla idei usamodzielnienia się bielskiej Filii

1999

Wydział Budowy Maszyn nabywa prawa do nadawania tytułu doktora habilitowanego

2000

Rozpoczęcie budowy nowego gmachu uczelni, budynku L

2000

Pierwszy Festiwal Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej

31.05.2000

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej w bielskim Ratuszu, na którym podjęto uchwałę o usamodzielnieniu się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej

19.07.2001

Sejm RP zdecydował o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej

październik 2001

Inauguracja I roku akademickiego ATH. Wykład wygłasza prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich

2001

Reorganizacja struktur uczelni: Wydział Organizacji i Zarządzania został przemianowany na Wydział Zarządzania i Informatyki, Wydział Budowy Maszyn na Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, bez zmian pozostaje nazwa Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Powstaje Wydział Humanistyczno-Społeczny

2001

Odznaczenie prof. Andrzeja Włochowicza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

październik 2001

Minister Edukacji Narodowej i Sportu powierza prof. Markowi Trombskiemu funkcję rektora ATH na okres jednego roku

23.11.2001

Wizyta szefowej Kancelarii Prezydenta RP Joanny Szymanek-Deresz, która otwiera pracownię komputerową podarowaną uczelni przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

06.02.2002

Wizyta prezydenta Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy prof. P. Tałańczuka i nadanie praw członkowskich tej organizacji prof. Trombskiemu i prof. Wojnarowskiemu

12.02.2002

Wizyta wojewody śląskiego Lechosława Jarzębskiego

17.05.2002

Pierwsze wybory władz Akademii. Rektorem ATH zostaje prof. Trombski, prorektorem ds. nauki prof. Matuszek, a prorektorem ds. dydaktyki prof. ATH Mieczysław Machnio

maj 2002

Ukazuje się pierwszy numer uczelnianego pisma „Akademia”

2002

Powstaje Chór ATH, kierowany przez dr. Jana Borowskiego

29.05.2003

Wizyta ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego

04.11.2003

Spotkanie społeczności akademickiej z posłem Józefem Oleksym, byłym premierem Polski

15-18.01.2004

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Bielsku-Białej

2004

Willa Sixta przy ul. Mickiewicza zostaje przekazana ATH na Rektorat

2004

Uruchomienie na terenie Akademii bezprzewodowej sieci internetowej

29.04.2004

Wizyta przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy dr V. Proskuryakova

kwiecień 2004

Wydział Humanistyczno-Społeczny przenosi się z budynku w Kuratorium przy ul. Piastowskiej do kampusu akademickiego na Błoniach

07.05.2005

Władze uczelni, wykładowcy, pracownicy, studenci i mieszkańcy Bielska-Białej przeszli ulicami miasta w białym marszu, czcząc pamięć zmarłego papieża Jana Pawła II

21.06.2005

Otwarcie Laboratorium Zaawansowanych Technologii CISCO Systemy

2005

Wybór władz uczelni nowej kadencji. Rektorem ponownie zostaje prof. Trombski, prorektorem ds. nauki wybrano prof. Emila Tokarza, prorektorem ds. dydaktyki prof. ATH Ewę Benko

23.09.2005

Powstaje nowy Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkiem pielęgniarstwo

2005

Przekształcenie Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska na Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku

15-17.10.2005

Po raz drugi w ATH zbiera się Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

2005

Doktorat honoris causa ATH dla prof. Jana Krysińskiego, rektora Politechniki Łódzkiej

2006

Doktoraty honoris causa ATH dla prof. Alberta Weckenmanna oraz prof. Józefa Mayera, rektora Politechniki Łódzkiej.

2006

Powstanie Uczelnianego Centrum Studiów Europejskich „Instytut Południowy” do nawiązywania kontaktów z uczelniami z południa Europy

24.08.2006

Umiera prof. Przemysław Wasilewski, pierwszy prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej

30.08.2006

Umiera prof. Ewa Benko, prorektor uczelni

02.09.2006

Umiera prof. Mieczysław S. Machnio, były prorektor ATH

wrzesień 2006

Na stanowisko prorektora zostaje wyznaczony prof. ATH dr hab. Henryk Klama

09.12.2006

Spotkanie z ambasadorem Węgier Mihałem Györa podczas panelu dyskusyjnego na temat „Przyszłość i teraźniejszość polityki Węgier”

11.12.2006

Obchody 25-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

03.02.2007

Spotkanie z ambasadorem Bułgarii Ivanem Najdenowem na temat członkowska Bułgarii w Unii Europejskiej

20.06.2007

Doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej dla rektora ATH prof. Marka Trombskiego

2007

Oddanie do użytku pierwszych sal w nowym budynku L

październik 2007

Wizyty charge d’affaires Serbii Nikoli Zurovaca, ambasadora Bośni i Hercegowiny Zorana Skenderija i ambasadora Republiki Słowenii Jožefa Drofenika

maj 2008

ATH otrzymuje dyplom dla najlepszej uczelni w województwie śląskim w rankingu wyższych uczelni oraz piąte miejsce wśród wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Konkurs organizuje tygodnik „Newsweek Polska”

styczeń 2008

Wizyta ambasadora Republiki Macedonii Dimka Kokaroskiego

2008

Wybór władz uczelni nowej kadencji. Rektorem zostaje prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, prorektorem ds. nauki i współpracy zewnętrznej prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki, ds. organizacji i rozwoju prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Henryk Klama

2008

Doktorami honoris causa Politechniki Łódzkiej zostają pracownicy ATH prof. Józef Wojnarowski i prof. Andrzej Włochowicz

marzec/maj 2008

Wizyty ambasadora Republiki Gruzji Konstantina Kavtaradze i ambasadora Litwy Egidijusa Meilūnasa

29.11.2008

Wizyta ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera

24.01.2009

Wizyta ambasadora Republiki Słowacji Františka Ružički

maj 2009

Obchody 40-lecia bielskiej uczelni „od Filii Politechniki Łódzkiej do Akademii Techniczno-Humanistycznej”

maj 2009

Doktorat honoris causa dla biskupa ks. Tadeusza Rakoczego

01.10.2009

Józefa Cegielskiego na stanowisku kanclerza ATH zastępuje Leszek Zaporowski

2009

Powstaje Centrum Innowacji i Transferu Technologii

16.04.2010

Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Senat ATH wraz z zaproszonymi gośćmi uczcił pamięć Ofiar katastrofy

14.05.2010

Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Żylinie dla prof. Józefa Matuszka

2010

Rozpoczęcie rozbudowy budynku C na potrzeby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. Oddanie do użytku czterech auli z wyposażeniem multimedialnym w budynku L

31.05.2010

Rektor prof. Barcik powołuje Radę Społeczną ATH

październik 2010

Wizyta i wykład prof. Jerzego Buzka przewodniczącego Parlamentu Europejskiego podczas inauguracji roku akademickiego ATH

15.01.2011

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dla rektora ATH prof. Barcika

maj 2011

Jubileusz 10-lecia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

maj 2011

Ukazuje się bogato ilustrowany album „10 lat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – 2001-2011”

30.05.2011

Doktorat honoris causa ATH dla prof. Jerzego Merkisza

25.10.2011

Uroczyste otwarcie nowej Biblioteki ATH na parterze głównego gmachu uczelni

04.11.2011

Otwarcie wystawy upamiętniającej 40-lecie pożaru w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach

listopad 2011

Klub Uczelniany Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej świętuje jubileusz 40-lecia działalności

grudzień 2011–styczeń 2012

Adaptacja piętra w budynku B i przeprowadzka katedr Wydziału Humanistyczno-Społecznego z kompleksu przy ul. Kustronia

26.01.2012

Uroczyste otwarcie Galerii Akademickiej ATH. Na pierwszej wystawie Galeria pokazała prace prof. Jarosława Modzelewskiego

styczeń 2012

Akademia otrzymuje trzecie prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”

01.02.2012

Uruchomienie stołówki na III piętrze budynku L ze 130 miejscami przy stolikach, na 430 mkw. powierzchni, na dwóch kondygnacjach

27.02.2012

Otwarcie IV piętra w budynku L z galerią, kawiarnią i ogólnodostępną salą komputerową

05.03.2012

Otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ATH

20.03.2012

Prof. Ryszard Barcik zostaje wybrany na drugą kadencję na stanowisko rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

03.04. 2012

Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH oraz ponownie prof. ATH dr hab. Henryk Klama z Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH zostali prorektorami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na nową kadencję 2012-2016

maj 2012

Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia pracy naukowej rektora prof. Ryszarda Barcika w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie XXI wieku”

czerwiec 2012

Rozpoczynają się prace budowlane przy postawieniu dwóch bliźniaczych laboratoriów modułowych. Budynki powstają za głównym gmachem uczelni

grudzień 2012

Biuro Rektora ATH przeprowadza się z zabytkowej Willi Sixta w centrum miasta na Błonia. Rektor urzęduje w głównym gmachu dydaktycznym uczelni, budynku L na III piętrze

19.06.2013

Uroczyste oddanie do użytku budynku C, nowej siedziby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH. W uroczystości wziął udział m.in. marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła. Wydział przeprowadził się na Błonia do nowego budynku opuszczając swoją dotychczasową siedzibę przy pl. Fabrycznym

lipiec/sierpień 2013

Przeprowadzka Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH z dotychczasowej siedziby przy ul. Konopnickiej na Błonia. Wszystkie wydziały uczelni mieszczą się odtąd w kampusie akademickim przy ul. Willowej.

20.09.2013

Piknik Absolwentów bielskiej Filii Politechniki Łódzkiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wydarzenie zorganizowała uczelnia i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ATH

25.09.2013

Po raz pierwszy został zorganizowany Dzień Otwarty, na którym zaprezentowały się wszystkie wydziały uczelni. W wydarzeniu wzięło udział blisko 700 uczniów wraz z nauczycielami z ponad 20 szkół

04.10.2013

Akademia po raz 13. zainaugurowała rok akademicki. Inauguracja zbiegła się z uruchomieniem nowej, ponad trzystuosobowej auli

13.11.2013

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski gościł na ATH. Wygłosił wykład dla studentów, a następnie spotkał się też z samorządowcami regionu, m.in. marszałkiem śląskim Mirosławem Sekułą

13.12.2013

Uroczysty koncert Chóru ATH z okazji jubileuszu 10-lecia powstania zespołu

27.05.2014

Prof. Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej, wybitny naukowiec zajmujący się mechaniką, we wtorek 27 maja otrzymał dyplom doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

06.06.2014

Gościem Akademii w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest prof. Jerzy Bralczyk

29.05.2015

Gościem Akademii w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest prof. Andrzej Bochenek

30.08.2015

zmarł  prof. zw. dra hab. inż. Andrzej Włochowicz

02.10.2015

zmarła prof. zw. dr hab. Urszula Gros, wieloletni  nauczyciel akademicki, na Wydziale Organizacji i Zarządzania (obecnie Wydział Zarządzania i Transportu)

23.09.2016

Gościem Akademii w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest Ryszard Pawłowski – himalaista

19.04.2016

prof. Jarosław Janicki  zostaje wybrany na Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej

10.05.2016

Zostają wybrani Prorektorzy: prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik – Prorektor ds. Nauki i Finansów

prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

22.06.2016

obchody 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

25.10.2016

na kanclerza ATH zostaje wybrany mgr Łukasz Siekliński

28.10.2016

zmarł prof. dr hab. Jacek Pawlik-Dobrowolski, emerytowany profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej

15-16.11.2016

Obchody 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego

listopad 2016

Ogromny sukces naukowców z Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych – dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska zostanie uruchomiona przemysłowa produkcja grafenu płatkowego

05.12.2016

Wizyta wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina – konferencja Nauka-Innowacje-Biznes pod patronatem ministra

27.01.2017

Zakończyły się XII Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym pod patronatem naukowym Akademii Techniczno-Humanistycznej

06.02.2017

zmarł wieloletni pracownik naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Maciej Sobieszczański

21.02.2017

Podpisanie współpracy pomiędzy ATH i Powiatem Żywieckim

06.03.2017

Druga wizyta wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w związku z planowaną inwestycją budowy hali sportowej z zapleczem na terenie kampusu ATH

31.03.2017

Akademia Techniczno-Humamnistyczna gospodarzem gali wręczenia dyplomów laureatom XVIII edycji Konkursu o Nagrodę FCA oraz związanej z Konkursem Nagrody im. Giovanni Agnelli
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast