Jubileusz prof. Kazimierza Romaniszyna

Jubileusz prof. Kazimierza Romaniszyna

Wydarzenia

4 lipca br. w Sali Senatu obyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia prof. Kazimierza Romaniszyna. W uroczystości wzięły udział władze rektorskie i dziekańskie, rektorzy poprzednich kadencji oraz współpracownicy Profesora. Spotkanie, które poprowadzili: prof. ATH Krzysztof Parczewski oraz prof. ATH Jan Dzida – pracownicy Zakładu Pojazdów, było okazją do wielu wspomnień i przypomnienia dorobku naukowego Jubilata. Sylwetkę i drogę naukową Profesora przedstawił prof. J. Dzida. Po oficjalnej części uroczystości był czas na złożenie życzeń  i gratulacji.

 

Profesor Kazimierz Romaniszyn urodził się w Krakowie 25 maja 1947 r. Szkołę średnią – V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ukończył w 1965 r.

Dyplom magistra inżyniera, z wyróżnieniem, uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w specjalności: Samochody i Ciągniki, w 1971 roku. W okresie od lipca 1970 do października 1972 pracował jako mechanik w Zakładach Artykułów Ściernych w Wapienicy.

W październiku 1972 r. podejął pracę na Politechnice Łódzkiej, Filia w Bielsku Białej, na etacie starszego asystenta, zaproszony przez prof. Jerzego Wernera, który organizował specjalność Samochody i Ciągniki w Bielsku-Białej. Aktywnie włączył się w tworzenie i budowanie młodej uczelni. W roku 1978 r. obronił pracę doktorską pt. „Wpływ zależności geometrycznych układu bęben-szczęka hamulcowa o dwóch stopniach swobody na parametry pracy hamulca”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Kleczkowskiego.

Przeszedł na stanowisko adiunkta i pozostał na nim do 1990 r.

W 1980 roku włączył się w tematykę mechanizmów rozdziału mocy prowadzoną przez Jana Dzidę i współpracę z FSR Poznań, a później również z FSO Warszawa. Brał udział w opracowaniu i rozwoju samochodu terenowego Tarpan HONKER. Ta współpraca z FSR miała charakter konstrukcyjny, naukowo-badawczy, a nawet sportowy.

W 1989 opublikował monografię pt. „Metody diagnozowania silnika okrętowego na podstawie modelu liniowego”.

W sierpniu 1990 r., po wygranym konkursie, objął stanowisko dyrektora w Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych Bosmal w Bielsku-Białej. Nie przerwał swojego kontaktu z uczelnią, pracując dalej w wymiarze 1/2 etatu.

Przeprowadzał Ośrodek przez trudny okres przekształceń gospodarczych, wzmacniał jego autonomię i umocnił pozycję na mapie Polski. Z jego inicjatywy Bosmal podjął wiele interesujących i oryginalnych tematów. Profesor rozwijał pion naukowy, włączając do współpracy pracowników naukowych z uczelni, zwłaszcza bielskiej. W okresie kierowania Bosmalem podnosłi jego kategorię naukową, równocześnie nie zaniedbując swojego rozwoju.

W 1998 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w wyniku przeprowadzonego kolokwium na Politechnice Krakowskiej. Temat rozprawy naukowej: „Badanie i modelowanie dynamiki układów napędowych samochodów”.

Po dwóch pięcioletnich kadencjach na stanowisku dyrektora dr hab. inż. Kazimierz Romaniszyn, mimo osiągania bardzo dobrych wyników, zrezygnował z dalszego ubiegania się o to stanowisko, zostawiając Ośrodek w dobrej kondycji.

We wrześniu 2000 r. obejął funkcję kierownika Zakładu Budowy Pojazdów, a następnie po utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej został kierownikiem Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów. Rozwijał bazę laboratoryjną, dbał o dobrą atmosferę w Katedrze i motywował do dobrej pracy. Zacieśniał współpracę z przemysłem, zwłaszcza w zakresie dużych pojazdów o wysoko położonym środku masy.

Pracował intensywnie naukowo, pod jego kierunkiem powstają trzy rozprawy doktorskie (Krzysztof Parczewski i Krzysztof Brzozowski – pracownicy ATH oraz Rafał Szkowron – pracownik ISS Wawrzaszek). Napisał monografię pt. „Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG – badania porównawcze dynamiki rozpędzania oraz emisji spalin” wydaną w 2007 r. przez WNT Warszawa.

W grudniu 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Poza wymienionymi monografiami jego dorobek naukowy obejmuje ponad 120 publikacji krajowych i zagranicznych. Jest cenionym w kraju recenzentem – opracował 29 recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuły profesorskie. Przez wiele lat zasiadał w komisjach Komitetu Badań Naukowych oceniających wnioski o projekty badawcze oraz ich wykonanie.

Zainteresowania i pasje poza zawodowe Profesora to: lotnictwo, lotniarstwo, literatura historyczna oraz dotycząca kosmosu i wszechświata, turystyka, kino i teatr. Osoby, które znają dobrze Profesora wymieniają takie jego cechy jak: uczciwość, poczucie humoru, dystans do siebie i otoczenia, skromność, życzliwość do ludzi, punktualność, unikanie honorów, zaszczytów i mediów.

Przez ponad 45 lat pracy na bielskiej uczelni profesor wniósł wyjątkowy wkład w jej rozwój.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831