Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email iod@ath.bielsko.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji oraz realizacji Państwa spraw;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa lub, pod warunkami wymienionymi w RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa, do czasu wycofania zgody;

6) posiada Pani/Pan, prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również, pod warunkami wymienionymi w RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych uniemożliwi realizację Państwa spraw,

9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

11)  szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu  praw otrzymacie Państwo bezpośrednio w toku realizacji Państwa spraw.

In accordance with art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016) The University of Technology and Humanities in Bielsko-Biała informs that:

1) the administrator of your personal data is the University of Technology and Humanities in Bielsko-Biała with headquarters at ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała;

2) contact with the Data Protection Inspector at the University of Technology and Humanities in Bielsko-Biała is possible by phone 33 8279344 or email address iod@ath.bielsko.pl;

3) Your personal data will be processed for the purpose of exchanging correspondence and processing your cases;

4) the recipients of your personal data will be:
– persons authorized by the Administrator to process data as part of performing their official duties,
– entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions,
– entities commissioned by the Administrator to perform activities that involve the need to process data (processing entities);

5) Your personal data will be stored until the expiry of the obligation to store data that results from legal provisions or, under the conditions set out in the GDPR and other applicable legal provisions, until the consent is withdrawn;

6) you have the right to access the data content and rectify it, delete or limit processing, as well as the right to object, request to stop processing and transferring data, as well as, under the conditions set out in the GDPR and other applicable law, the right to withdraw consent at any time, as long as their processing is based on consent;

7) you have the right to lodge a complaint to the supervisory body, i.e. the Office for Personal Data Protection;

8) providing personal data is voluntary, but the failure to provide data will prevent your cases from being processed,

9) the data provided by you will not be processed in an automated manner and will not be subject to profiling;

10) The Administrator does not intend to transfer personal data to a third country or international organization,

11) detailed information on the processing of your personal data and your rights you will receive directly in the course of your cases.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (ATH) z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email iod@ath.bielsko.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji pracy za pomocą Platformy służącej do nauczania na odległość oraz pracy zdalnej;
ATH udostępnia następujące Platformy:
– Microsoft Office 365 dla Edukacji – logowanie przez https://portal.office.com lub https://teams.office.com
– Moodle – logowanie przez https://e-uczelnia.ath.bielsko.pl/login/
Przetwarzane na platformach dane to:
– imię, nazwisko,
– numer albumu (w przypadku studenta),
– adres email będący jednocześnie identyfikatorem (przydzielony przez ATH),
– wizerunek (jeśli zostanie samodzielnie przez Państwa zamieszczony na Platformie),
– wizerunek (jeśli zgadzacie się Państwo na użycie kamery internetowej w czasie wideokonferencji)
– inne dane, które wprowadzacie Państwo samodzielnie na Platformę,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające takie jak Microsoft );

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa lub, pod warunkami wymienionymi w RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody jeśli dotyczy to danych samodzielnie zamieszonych ma platformie przez użytkownika;

6) posiada Pani/Pan, prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również, pod warunkami wymienionymi w RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych uniemożliwi realizację Państwa spraw,

9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

11) szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw otrzymacie Państwo bezpośrednio w toku realizacji Państwa spraw.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 33 8279 344 lub adresem email: iod@ath.bielsko.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dla potrzeb studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej, tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
– organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet,
– prowadzenia monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a i f RODO;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
– w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji,
– w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia – przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów, tj. realizacji procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów;

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

11) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email iod@ath.bielsko.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.; ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

5) Pani/Pana akta pracownicze i dokumentacja pracownicza przechowywane będą, w przypadku osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt (kategoria A), w przypadku pozostałych pracowników przez okres 50 lat (kategoria BE50), dokumentacja BHP – 10 lat, dokumentacja rozliczeniowa – 6 lat, dokumentacja płatnicza – 6 lat, nie wcześniej niż do czasu potwierdzenia przez ZUS uprawnień emerytalnych, pozostałe dane osobowe – do 3 lat po ustaniu zatrudnienia;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa;

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna
dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Akademię Techniczno- Humanistyczną w Bielsku-Białej w celu zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 13 ust.1 i 2 oraz artykule 14 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z uwagi na prawdopodobieństwo przetwarzania przez ATH  określonych danych osobowych w związku z wprowadzeniem szczególnych postępowań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się w ATH epidemii koronawirusa SARS COV-2 informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email: iod@ath.bielsko.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2 i podejmowania działań prewencyjnych oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit h oraz i RODO w związku z art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

4) Kategoria przetwarzania danych obejmuje imię i nazwisko, nr. telefonu, adres zamieszkania: pracownika/studenta, pracującego lub znajdującego się na terenie ATH, u których wykryto wystąpienie objawów zarażenia koronawirusem.

5) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO – niezbędność przewarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2    lit i RODO –  niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; art. 6 lit. c RODO – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności art. 207 Kodeksu pracy – to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

6) Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom rządowej administracji zespolonej w województwie, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Ministrowi Zdrowia oraz innym organom podejmującym działania zapobiegające i zwalczające epidemię COVID-19.

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą jedynie przez okres konieczny do uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem u pracownika/studenta, o której mowa w pkt.4 lit. a.

8) Posiada Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści danych
– sprostowania treści danych,
– usunięcia danych, jeżeli przepis prawa się temu nie sprzeciwia,
– ograniczenia przetwarzania danych.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa UODO.

10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

11) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast