Komunikat Dziekana WZiT w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikat Dziekana WZiT w sprawie organizacji pracy wydziału podczas stanu zagrożenia

Komunikaty Dziekanów

Drodzy Pracownicy i Studenci,
w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce PROSZĘ O BEZWZGLĘDNE OGRANICZENIE KONTAKTÓW Z PRACOWNIKAMI / STUDENTAMI. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych studenci WSZELKIE SPRAWY ZAŁATWIĆ MOGĄ DROGA ELEKTRONICZNĄ. Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia. W przypadku braku możliwości wykonania kopii elektronicznej dokumentu z podpisem student może wysłać dokument w wersji elektronicznej bez podpisu (podpis będzie można uzupełnić w terminie późniejszym).

Ponieważ czas ten jest zaliczony do czasu pracy zwracam się do nauczycieli akademickich i studentów o pozostawanie w kontakcie mailowym oraz zastąpienie tradycyjnych form kontaktu ze studentami kontaktem mailowym lub w razie konieczności wideorozmowami.

Ponadto:

Informacja na temat świadczeń dla studentów:
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju oraz komunikatami Władz Rektorskich Akademii Techniczno-Humanistycznej wydłuża się termin składania wniosków na dzień 24 kwietnia 2020!
Wnioski można składać w dziekanacie wydziału WYŁĄCZNIE w terminie od 15 – 24 kwietnia 2020. W przypadku przedłużenia działań ograniczających normalne funkcjonowanie Uczelni, szczegółowe wytyczne do postępowania zostaną opublikowane na stronie Wydziału.
Legitymacje studenckie są decyzją MNiSW automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r.

Sprawy związane z procesem dydaktycznym:
Zasady działań dydaktycznych określa komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Profesora Tomasza Knefla. Nie ma konieczności wysyłania do wiadomości Dziekanów materiałów dydaktycznych przygotowanych dla studentów.
Władze dziekańskie WZiT wprowadzają dodatkowe regulacje:
– na czas wyłączenia zajęć dydaktycznych zostaje zawieszony proces dyplomowania.
W pojedynczych przypadkach, obrony mogą się odbyć tylko i wyłącznie na wyraźną, pisemną prośbę dyplomanta o przeprowadzenie obrony w trakcie okresu zawieszenia zajęć, złożoną do Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wraz
z szczegółowym uzasadnieniem;
– studenci nie są zobligowani do czynnego uczestnictwa w żadnych działaniach związanych z procesem dydaktycznym, w tym np. na konsultacjach prac dyplomowych oraz projektów (nieobecność studentów jest w tym czasie usprawiedliwiona);
– w przypadku uzupełnienia zaliczeń, egzaminów wynikających z uzyskanych przez studentów przedłużeń sesji poprawkowej bardzo proszę o pozostawanie w kontakcie
z prowadzącymi / studentami i w miarę możliwości zastąpienie planowanych form innymi
w trybie zdalnym – np.: wideorozmowy lub prace pisemne, zadania, które student może dostarczyć pocztą elektroniczną. Zaliczenia / egzaminy wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącym zostają zawieszone.

Praca Dziekanatu WZiT – tryb pracy od 16 marca 2020 roku:
W trosce o zdrowie pracowników Dziekanatu i wprowadzenie na Wydziale pracy zdalnej lub częściowo zdalnej, pomieszczenia Dziekanatu Wydziału zostają zamknięte.
Kontakt z Dziekanami, Kierownikiem Dziekanatu oraz Pracownikami Dziekanatu jest możliwy przez telefon (godz. 11.00 – 12.00) oraz pocztę elektroniczną.
Dokumenty dla studentów przygotowane przez Dziekanat wysyłane są pocztą, wyjątkowo, w nagłych przypadkach, po uprzednim ustaleniu możliwy jest odbiór dokumentów wyznaczonym przez Dziekanat miejscu.

WYMÓG DOSTARCZANIA ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW ZOSTAJE CZASOWO UCHYLONY!

Najbliższe dyżury Dziekanów WZiT:
– Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu: dr Honorata Howaniec – wtorek 17 marca, 24 marca.
– Prodziekan ds. Studenckich: dr Aneta Bąk-Szołucha – wtorek 17 marca, 19 marca, 25 marca.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu
dr Honorata Howaniec

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast