O egzaminie
Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. 

Warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

1. Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1132/1)
2. Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2288)
3. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/1). Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

Wszystkie informacje na temat państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego znajdują się na stronie: http://certyfikatpolski.pl.
Lista ośrodków, które organizują egzaminy certyfikatowe oraz informacje o tym, jak zarejestrować się na egzamin są dostępne na stronie:   http://certyfikatpolski.pl/rejestracja-na-egzamin.


Struktura egzaminu

Egzamin rozłożony jest na dwa dni i składa się z części pisemnej oraz ustnej. W pierwszym dniu odbywa się część pisemna egzaminu, która składa się z następujących modułów (poziom B1):

1. rozumienie ze słuchu – 25 minut
2. rozumienie tekstów pisanych – 45 minut
3. poprawność gramatyczna – 45 minut
4. pisanie – 75 minut

W drugim dniu przeprowadzana jest część ustna. Kandydat losuje jeden z zestawów zadań i po krótkim przygotowaniu formułuje wypowiedzi. Cześć ta trwa nie więcej niż 15 minut.
Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

Szczegółowe informacje dotyczące struktury egzaminu na wszystkich poziomach: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/struktura-egzaminu


Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu:
PDF1 INFORMACJA_podmioty-uprawnione-1

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego dla osób o specjalnych potrzebach:
https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf

 

************

Regulamin dla osób zdających:

Pobierz plik / Regulamin egzaminów certyfikatowych ATH

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831