Ostatnia Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Ostatnia Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego

Ostatnia Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego

Wydarzenia
W poniedziałek 30 września w Sali Senatu ATH odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego, któremu przewodniczył dziekan WHS prof. ATH dr hab. Marek Bernacki. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 roku, która weszła w życie z dniem 1 października 2018 roku, rady wydziałów znikają jako organy kolegialne uczelni z dniem 1 października 2019 roku.
Podczas pożegnalnego posiedzenia Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przygotowane przez dr Angelikę Matuszek, pełnomocnika dziekana WHS ds. zapewniania jakości kształcenia.
W części wspomnieniowo-pożegnalnej dziekan Marek Bernacki wymienił najważniejsze osiągnięcia Wydziału Humanistyczno-Społecznego w kadencjach 2012-2016 i 2016-2019 takie, jak uzyskanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo, pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (oba osiągnięcia miały miejsce w 2015 roku) czy organizacja międzynarodowej konferencji IATEFL Poland (wrzesień 2017). W końcowej części posiedzenia głos zabrali: prof. dr hab. n.t. Marek Trombski, pierwszy Rektor ATH, za którego kadencji doszło do utworzenia w roku 2001 Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz prof. zw. dr hab. Emil Tokarz, współtwórca Wydziału Humanistyczno-Społecznego i jego dziekan w kadencji 2008-2012.
Obaj Profesorowie podkreślali ważną rolę, jaką odgrywa Wydział  w strukturze Akademii. Ostatnim akordem pożegnalnego spotkania RW była projekcja zdjęć dokumentujących najważniejsze wydarzenia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne podejmowane przez władze dziekańskie WHS w latach 2012-2019. Warto nadmienić, że tym roku w Wydawnictwie Naukowym ATH ukaże się księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego pod red. Jolanty Szarlej i Barbary Tomalak, w której udokumentowana zostanie niemalże 20-letnia historia wydziału.
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dr Robert Pysz 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast