Poczet Rektorów

Prof. dr hab. Grzegorz Urbańczyk
Kierownik Filii Politechniki Łódzkiej – 1969-1970

Urodzony 29 sierpnia 1935 roku w Warszawie.

Kariera zawodowa:
Absolwent Politechniki Łódzkiej
1957 – magister inżynier mechanik
1965 – doktor nauk technicznych
1975 – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie maszyn przepływowych
1980 – profesor nadzwyczajny nauk technicznych 1991 – profesor zwyczajny nauk technicznych

Funkcje pełnione w Politechnice Łódzkiej:
1987 -1990 – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
1990 -1996 – Rektor Politechniki Łódzkiej
1991 – Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej
2002 – 2008 – Rektor Politechniki Łódzkiej

Doktoraty Honoris Causa:
1992 – University of Strathclyde w Glasgow
2004 – Państwowego Technicznego Uniwersytetu w Petersburgu
2004 – Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 (w dziedzinie zarządzania)

Misje zagraniczne:
1962 – 1963 – Electricité de France, Strasburg
1977 – 1978 – Visiting profesor w Uniwersytecie Paryż VI Piotra i Marii Curie
1981 – 1986 – Profesor Uniwersytetu Technicznego w Oranie
1978 – 1986 – Cykliczne wykłady w Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université Libre de Bruxelles)
1984 – Seminaria na Uniwersytecie Lavala w Quebeku i w Politechnice w Montrealu
1988 – 1997 – seminaria w Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers w Paryżu, w Uniwersytecie Paryż 6 i w Uniwersytecie Jean Moulin Lyon 3

Członek:
Od 1980 – Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Od 1980 – Belgijskiego Stowarzyszenia Mechaników
1997 – 2000 – Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (przewodniczący Sekcji Uczelni Technicznych)
2002 – 2005 – Prezydium Konferencji Akademickich Szkół Polskich (KRASP- przewodniczący Komisji ds. kontaktów ze szkolnictwem średnim)
2002 – 2005 – Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Łodzi (przewodniczący)
2003 – 2008 – Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT – przewodniczący) Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN,
Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (członek zarządu),
Rady Naukowej Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi (przewodniczący),
Rady Naukowej OBR COBR CENARO w Łodzi od 1991 (przewodniczący).

Badania i wdrożone konstrukcje: Skonstruowanie pierwszej polskiej turbiny gazowej małej mocy do napędu pompy pożarniczej (wdrożona do produkcji w WSK Rzeszów); opracowanie metody obliczeń charakterystyk turbiny gazowej dośrodkowej w różnych warunkach pracy; opracowanie metody obliczeń mikroturbin, przeprowadzenie badań eksperymentalnych; prace nad łożyskami powietrznymi, metody obliczeń, zrealizowane konstrukcje (m.in. turbinowa wiertarka dentystyczna na łożyskach gazowych); prace eksperymentalne nad identyfikacją niestacjonarnego przepływu trójwymiarowego w turbinie osiowej dwustopniowej; prace nad wykorzystaniem energii geotermalnej; prace nad wysokosprawnymi obiegami silników turbinowych.

Publikacje: Ogólna liczba 83, m.in.: Badania Eksperymentalne stopnia mikroturbiny z wirnikiem o łopatkach promieniowych, “Cieplne Maszyny Przepływowe” 1975; Caractéristiques non-dimensionelles des paliers à gaz, “Revue Mécanique” 1979; Méthode pratique de calcul des paliers à gaz, “Revue Mécanique” 1979; Lubification gazeuse des éléments des machines textiles, Université Libre de Bruxelle, Note Nr 50; Axial two-stage turbine test for unsteady flow measurements, “Cieplne Maszyny Przepływowe” 1995; Experimental Investigation of Three Dimensional Flow in a Two-stage Turbine, “Rotary Fluid Flow-Machines” – Proceedings of the VIII-th Int. Conf. Rzeszów 1998; Stator Wake Clocking Effects on 3D Unsteady Flow in a Two-stage Turbine, 3rd European Conf. on Turbomachinery London 1999; A recuperated gas turbine incorporating external heat sources in the combined gas-steam cycle, ASME Turbo Expo 2000. Proceedings , 2000; Stator clocking effects on efficiency of a two stage low-pressure model turbine. Euroturbo 4, 4th European Conference on Turbomachinery, Fluide Dynamics and Thermodynamics. Conference proceedings. 2001, p.599-604; Możliwości efektywnego wykorzystania energii geotermalnej z odwiertu na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej, Cieplne Maszyny Przepływowe-Turbomachinery nr 123, 2003, Konferencja „Energia Odnawialna w Polsce i w Niemczech”(także w języku niemieckim); Externally Biofuel-Fired Gas Turbine with the Geotermal Energy Source, Proceedings of the 10th International Sympodium Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje 2004 s.193-200.

Książki: Turbiny gazowe małej mocy (współautor) 1963; Poradnik inżyniera mechanika 1969 (dwa rozdziały); Łożyska gazowe i napęd mikroturbinowy (współautor) 1981; Turbomachines – théorie générale 1986, 1995. Autor 17 patentów. Promotor 7 prac doktorskich, 2 prace doktorskie w toku.

Nagrody i odznaczenia: pięciokrotnie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Ministra Edukacji Narodowej), nagroda naukowa miasta Łodzi 1997, Prezesa ZG SIMP w 1965; Złoty Krzyż Zasługi 1973; Krzyż Kawalerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 1981, 1995, Francuskie Palmy Akademickie 1995, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi 1995, Medal Edukacji Narodowej 1997, zasłużony: dla Politechniki Łódzkiej, dla m. Łodzi, dla województwa piotrkowskiego, dla woj. Bielskiego.

Hobby: muzyka klasyczna, dobra piosenka (zwłaszcza francuska), narty.

Prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski
Kierownik Filii Politechniki Łódzkiej – 1970-1972
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1972-1978
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1981-1987

Prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski ur. 30.04.1927 r. w Łodzi. Po zakończeniu wojny wrócił do Łodzi i pracował jako robotnik w Państwowych Zakładach Motoryzacyjnych, jednocześnie ucząc się. W latach 1946-51 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej uzyskując w 1951 r. dyplom magistra inżyniera mechanika ze specjalnością konstrukcyjną – lotniczą. Rozpoczął pracę jako asystent. W latach 1958-1961 pracował w Biurze Projektowania Zakładów Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego „Prozamet” w Łodzi, ostatnio na stanowisku zastępcy kierownika pracowni odlewniczej.

Od chwili powstania Zespołu Rzeczoznawców Odlewniczych STOP w 1968 r., jest rzeczoznawcą Zespołu w zakresie modelarstwa odlewniczego oraz odlewania kokilowego i ciśnieniowego. W latach 1972-78 pełnił jako pierwszy funkcję Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Filii. Funkcję tę ponownie pełnił w latach 1981-87. Kierował Filią łącznie przez 14 lat. Od 1973 r. do 1983 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Technologiczno-Samochodowego, którego był współtwórcą wspólnie z prof. Janem Wajandem.

W latach 1983-89 był dyrektorem tego instytutu i od 1989 do 1991 r. – powtórnie zastępcą. Po reorganizacji Wydziału Budowy Maszyn był w latach 1989-92 kierownikiem utworzonego przez Niego Zakładu Technologii Bezwiórowych; zakład ten został w 1993 r. przekształcony w Katedrę Technologii Bezwiórowych, którą kierował do 1997 roku.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, honorowymi odznakami m. Łodzi, woj. bielskiego i katowickiego. Jest laureatem nagród naukowych woj. bielskiego, im. prof. Jerzego Buzka (znanego przed wojną odlewnika), 5 nagród indywidualnych i zespołowych MEN, jest członkiem honorowym STOP.

Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1978-1981

Prof. dr hab. Jan Szadkowski urodził się w 1937 roku w Helenówku koło Warszawy. W 1957 rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, które ukończył w 1962. Doktorat obronił w 1966. Habilitował się w 1970. W 1971 został docentem, w 1987 – profesorem. W 1992 mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1992 jest kierownikiem Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji. Jego specjalność to: techniki wytwarzania, obróbka skrawaniem, obrabiarki, roboty, zarządzanie produkcją i jakością. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, wypromował dwunastu doktorów. Czterech jego współpracowników habilitowało się.

Odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1987-1993
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1999-2001

Profesor dr hab. inż. urodził się 14 września 1937 roku w Łodzi. W 1960 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W 1967 zrobił doktorat, w 1973 habilitację i stanowisko docenta. W 1978 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1992 – profesora zwyczajnego. W 1960 pracował jako konstruktor w Katedrze Cieplnych Maszyn Przepływowych, od 1961 jest nauczycielem akademickim. Był prodziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej i przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Budowy Maszyn w bielskiej Filii (był pierwszym dziekanem tego wydziału, kiedy powstał w 1981 r.).

Od 1973 do 92 pracował jako dyrektor Instytutu Mechaniczno-Konstrukcyjnego, od 1990 do 92 jako kierownik Katedry Mechaniki Ogólnej w Łodzi. W latach 1987-93 oraz 1999-2001 był prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej, od 2001 jest rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W latach 1994-97 był wojewodą bielskim. Od 1998 r. jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Śląskiego.

Stworzył i kierował pracownią Instytutu Mechaniki Stosowanej. Zorganizował Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny i kierował nim. Doprowadził do utworzenia w Bielsku-Białej pierwszego samodzielnego wydziału. Pozyskał dla uczelni obiekty po Jednostce Wojskowej i przeniósł część Filii do tych obiektów. Utworzył w Filii Centrum Studiów Podyplomowych i kierował nim. Doprowadził do utworzenia pierwszej samodzielnej wielokierunkowej państwowej uczelni akademickiej w Bielsku-Białej, Akademii Techniczno-Humanistycznej i został jej pierwszym rektorem.

Ma na swoim koncie ponad 100 publikacji naukowych, kilka skryptów i podręczników, wiele prac naukowo-badawczych. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego, Złotą Odznaką kół 1 Dywizji Pancernej. Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce i Akademii Nauk Inżynierskich Ukrainy. Należy do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1991-93 był w Zespole Doradczym przy Komitecie Badań Naukowych. Ponadto jest członkiem Polskiego Komitetu Naukowego IFTOMM, Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów Polskiej Akademii Nauk, Rad Naukowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Stowarzyszenia Inżynierów, Techników i Mechaników Polskich, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (wiceprezes). Posiada uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK. Jego hobby to historia, turystyka górska, żeglarstwo i narciarstwo.

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz
Prorektor PŁ ds. Filii w Bielsku-Białej – 1993-1999

 

Profesor Andrzej Włochowicz urodził się 4 lutego 1931 r. w Podlesiu, gm. Lelów, woj. kieleckie. Maturę uzyskał w 1949 r., kończąc liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Studia wyższe pierwszego stopnia w zakresie towaroznawstwa włókienniczego ukończył w 1953 r. uzyskując tytuł inżyniera, nadany mu przez Wydział Włókienniczy Politechniki Łódzkiej. W 1955 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na tymże wydziale w zakresie metrologii włókienniczej.

Pracę zawodową Andrzej Włochowicz podjął 1 marca 1953 r. w łódzkim oddziale Instytutu Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu, w charakterze st. asystenta. Od 1 października 1954 r. do 30 września 1957 r. A. Włochowicz pracował w Politechnice Łódzkiej jako asystent. W okresie od 1 października 1957 r. do 30 września 1964 r. pełnił w Politechnice Łódzkiej obowiązki starszego asystenta, zaś od 1 października 1964 r. do 30 listopada 1969 r. obowiązki adiunkta. 1 grudnia 1969 r. rozpoczął pracę jako docent w filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej na stanowisku prodziekana Wydziału Włókienniczego i dyrektora Instytutu Włókienniczego. Stopień dr n. t. nadała mu Rada Wydziału Włókienniczego PŁ 4 marca 1963 roku, zaś doktora habilitowanego 24 maja 1971 r. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 r., a tytuł profesora zwyczajnego w 1990 r.

Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej została powołana 1 czerwca 1969 r. W roku 1973 powstał w niej Instytut Włókienniczy, zorganizowany i wyposażony w nowoczesną aparaturę naukową przez doc. dr. hab. Andrzeja Włochowicza.

Zainteresowania naukowe prof. A. Włochowicza koncentrowały się, i ma to miejsce nadal, wokół struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej włókien, tj. tzw. fizyki polimerów. Dowodem tego są książki, monografie, studia i rozprawy, publikacje krajowe i zagraniczne, patenty (36) oraz konferencje zasięgu międzynarodowym.

Dorobek piśmienniczy prof. A. Włochowicza jest znaczący i obejmuje: 2 skrypty, 4 książki, rozdziały w trzech książkach, oraz ponad 600 prac drukowanych w czasopismach zagranicznych (z listy filadelfijskiej – 250) i czasopismach krajowych oraz materiałach pokonferencyjnych (350). Powyższe prace są ściśle związane ze strukturą cząsteczkową i nadcząsteczkową polimerów włóknotwórczych i włókien.

Bardzo obszerna jest działalność prof. Włochowicza w zagranicznych i krajowych gremiach naukowych, zwłaszcza w komitetach PAN. Był przewodniczącym rad naukowych w Centrum Chemii Polimerów PAN, Instytucie Krajowych Włókien Naturalnych w Poznaniu, Beskidzkim Instytucie Tekstylnym, Instytucie Włókien Chemicznych w Łodzi, nadto członkiem rad naukowych w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytucie Inżynierii Materiałów Włókienniczych. Był również ekspertem w komisji ekspertów MEN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członkiem Rady Społecznej PŁ (organ Rady Naukowej m. Łodzi), członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn przemysłu włókienniczego, członkiem Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego w Łodzi, Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, Rady Naukowej ośrodka badawczo-rozwojowego kauczuków i tworzyw winylowych w Oświęcimiu, Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego przemysłu artykułów technicznych i galanteryjnych w Łodzi; członkiem komisji metrologii PAN oddział w Katowicach, członkiem zespołu nauk technicznych Komisji Badań Podstawowych Sekcji inżynierii i technologii chemicznej i włókiennictwa KBN, członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy ministrze przemysłu, członkiem komisji ekspertów MENiS, członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, członkiem Komisji Nauk Chemicznych oddziału PAN w Katowicach, członkiem Komisji Analizy Polimerów PAN, członkiem Sekcji Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Włókiennictwa Komitetu Badań Naukowych, członkiem Komisji Włókiennictwa oddziału PAN w Łodzi. Był także konsultantem w Izbie Wełny Gdynia i Instytucie Przemysłu Włókien Naturalnych w Poznaniu.

Poza stowarzyszeniami polskimi prof. A. Włochowicz jest członkiem American Institute of Physics Society of Rheology, American Chemical Society oraz British Textyle Institute. Jest on również członkiem zespołów redakcyjnych czasopism: Przegląd Włókienniczy Łódź, Journal of Natural Fibres Poznań, Polimery Warszawa, Fibres Textiles in Eastern Europe Łódź.

Profesor A. Włochowicz pełnił również odpowiedzialne funkcje w strukturze szkolnictwa wyższego: prodziekana Wydziału Inżynierii Włókienniczej od 1 września 1973 r. do 31 sierpnia 1987 r., od 1 grudnia 1990 r. do 30 września 1992 r., dziekana: od 1 października 1992 r. do 31 sierpnia 1993 r. i od 1 września 1990 r. do 31 sierpnia 2001 r., prorektora od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 1999 r.  W roku 1984 otrzymał za osiągnięcia naukowe nagrodę wojewody bielskiego.

Profesor Andrzej Włochowicz ma również znaczący wkład w kształcenie i rozwój kadry naukowej. Był promotorem 31 prac doktorskich oraz autorem wielu recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł profesora. Ta ostatnia działal-ność ma ścisły związek z uczestnictwem A. Włochowicza w pracach (po raz trzeci) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, działającej przy Prezesie Rady Ministrów.

Za swą działalność społeczną i zawodową prof. A. Włochowicz został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Ka¬walerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), medalem Komisji Edukacji Narodowej (1986), nadto: złotą odznaka honorowa NOT (1987), srebrną odznaką honorową NOT (1983), srebrną i złotą odznaką honorową SWP, złotą odznaką działacza ruchu wynalazczego woj. bielskiego, odznaką honorową miasta Łodzi, odznaką za zasługi dla województwa bielskiego, zasłużonego dla Politechniki Łódzkiej, złotą odznaką zasłużonego dla województwa katowickiego, medalem czterdziestolecia Polski Ludowej, medalem czterdziestolecia PŁ.

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski (2001-2002; 2002-2005; 2005-2008)

2001-2002 – funkcja rektora w okresie przekształcenia uczelni została powierzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej.
Prorektorzy 2002-2005: ds. nauki prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, ds. studenckich dr hab. inż. Mieczysław Machnio, prof. ATH
Prorektorzy 2005-2008: ds. nauki i spraw ogólnych prof. dr hab. Emil Tokarz, ds. dydaktycznych dr hab. Ewa Benko, prof. ATH (od września 2006r. dr hab. Henryk Klama, prof. ATH)

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski urodził się 14 września 1937 roku w Łodzi. W 1960 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W 1967 zrobił doktorat, w 1973 habilitację i stanowisko docenta. W 1978 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1992 – profesora zwyczajnego. W 1960 pracował jako konstruktor w Katedrze Cieplnych Maszyn Przepływowych, od 1961 jest nauczycielem akademickim. Był prodziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej i przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Budowy Maszyn w bielskiej Filii (był pierwszym dziekanem tego wydziału, kiedy powstał w 1981 r.).

Od 1973 do 92 pracował jako dyrektor Instytutu Mechaniczno-Konstrukcyjnego, od 1990 do 92 jako kierownik Katedry Mechaniki Ogólnej w Łodzi. W latach 1987-93 oraz 1999-2001 był prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej, od 2001 jest rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W latach 1994-97 był wojewodą bielskim. Od 1998 r. jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Śląskiego.

Stworzył i kierował pracownią Instytutu Mechaniki Stosowanej. Zorganizował Instytut Mechaniczno-Konstrukcyjny i kierował nim. Doprowadził do utworzenia w Bielsku-Białej pierwszego samodzielnego wydziału. Pozyskał dla uczelni obiekty po Jednostce Wojskowej i przeniósł część Filii do tych obiektów. Utworzył w Filii Centrum Studiów Podyplomowych i kierował nim. Doprowadził do utworzenia pierwszej samodzielnej wielokierunkowej państwowej uczelni akademickiej w Bielsku-Białej, Akademii Techniczno-Humanistycznej i został jej pierwszym rektorem.

Ma na swoim koncie ponad 100 publikacji naukowych, kilka skryptów i podręczników, wiele prac naukowo-badawczych. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorowym Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego, Złotą Odznaką kół 1 Dywizji Pancernej. Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce i Akademii Nauk Inżynierskich Ukrainy. Należy do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1991-93 był w Zespole Doradczym przy Komitecie Badań Naukowych. Ponadto jest członkiem Polskiego Komitetu Naukowego IFTOMM, Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów Polskiej Akademii Nauk, Rad Naukowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Stowarzyszenia Inżynierów, Techników i Mechaników Polskich, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (wiceprezes). Posiada uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK. Jego hobby to historia, turystyka górska, żeglarstwo i narciarstwo.

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik (2008-2012; 2012-2016)

Prorektorzy 2008-2012 : ds. nauki i współpracy zewnętrznej dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH,
ds. organizacji i rozwoju (2008-2009) dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH; (od 2009) dr hab. inż. Jacek Kłosiński, prof. ATH, ds. studenckich i kształcenia dr hab. Henryk Klama, prof. ATH

Prorektorzy 2012-2016: ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Kazimierz Nikodem,
ds. studenckich i kształcenia dr hab. Henryk Klama, prof. ATH

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik urodził się w 1948 roku w Rychwałdku k/ Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 roku. W 1993 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego objął kierownictwo Katedry Towaroznawstwa. Od 1994 jest Kierownikiem Katedry Zarządzania. W latach 1994-1996 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania. W 1996 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na w/w Wydziale. Od 1999 roku pełnił z mianowania funkcję Dziekana, a w 2002 roku utworzył i został wybrany na Dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, pełniąc tę funkcję do 2008 r. Od 2001 roku jest Kierownikiem Zakładu Logistyki i Jakości Wydziału Zarządzania i Informatyki.

Jest Członkiem Komitetu Nauki o Materiałach oraz Członkiem Sekcji Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Od 2008 jest Członkiem Komisji ds. organizacyjnych i legislacyjnych KRASP-u. W 2008 roku został wybrany Rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej.W 2009 roku przyjął Honorowe Członkostwo Business Center Club. Od 2010 roku jest Honorowym Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W tym samym roku otrzymał wyróżnienie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii “Pro publico bono”, przyznane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Od chwili uzyskania stopnia doktora habilitowanego jego zainteresowania koncentrowały się w dziedzinie zarządzania logistycznego i zarządzania jakością. W tym celu utworzył Zakład Logistyki i Jakości, w którym realizowane są badania z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach oraz zarządzania systemami jakości. Dorobek naukowo-badawczy jaki osiągnął w całym akademickim okresie pracy obejmuje 296 pozycji. Na dorobek ten składa się: 30 książek, 106 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 87 prace opublikowane w materiałach konferencyjnych. Na jego dorobek składają się również 73 prace naukowo-badawcze wdrożone do praktyki przemysłowej. Usamodzielnił i utworzył Wydział Zarządzania i Informatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej, które nastąpiło wraz z utworzeniem Akademii Techniczno- Humanistycznej w 2001 roku. Był także inicjatorem i autorem powstania specjalności na kierunku Zarządzanie i Marketing, gdzie opracował program i treści szczegółowe przedmiotów na specjalności Zarządzanie logistyką i jakością, której kierownikiem i opiekunem naukowym jest od 2001 roku. W procesie dydaktycznym od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie wykładowe z następujących przedmiotów: Zarządzanie logistyczne, Logistyka, Przedsiębiorczość, Systemy zarządzania jakością, Zarządzanie projektami. Do prowadzonych przedmiotów opracował programy szczegółowe.

Prowadzi także od lat seminaria dyplomowe i prace dyplomowe pod swoim promotorstwem.Pracował nad wnioskiem i całą dokumentacją związaną z możliwością nadania przez Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych praw doktoryzowania w dziedzinie Nauk Ekonomicznych i dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu dla Wydziału Zarządzania i Informatyki. Posiada także znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych. W kształtowaniu naukowej i zawodowej sylwetki ważną rolę spełniły staże naukowe szczególnie zagraniczne: University of Houston USA, Jackson State University USA MIT, Cambridge USA, Yale University USA.

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej został wyróżniony 30-krotnie nagrodami J. M. Rektora Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jego osiągnięcia naukowe można także powiększyć o udział w 29 komitetach i radach programowych krajowych konferencji i sympozjów naukowych.

W 1986 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespołową Stopnia Drugiego z tytułu osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych, w 1990 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Zespołową Stopnia Trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo-technicznego. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w roku 2000 został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2001 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi w dowód uznania wybitnego wkładu pracy na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W 2009 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Indywidualną Stopnia Drugiego za Osiągnięcia Organizacyjne, jako rektor Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Prof. dr hab. Jarosław Janicki (2016-2020)

Prorektorzy 2016-2019: ds. nauki i finansów prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik,
ds. studenckich i kształcenia dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH;

Prorektorzy 2019-2020: ds. nauki i współpracy zewnętrznej dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH,
ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Tomasz Knefel,
ds. organizacji dr Anna Foltyniak-Pękala

Profesor dr hab. Jarosław Janicki jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym uzyskał tytuł magistra w zakresie fizyki (1978r.). Stopień doktora nauk technicznych nadała mu Rada Naukowa Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w 1987 r. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii Materiałowej nadała mu Rada Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku.

Prof. Dr hab. Jarosław Janicki, pełnił lub nadal pełni wiele zaszczytnych, ale jednocześnie odpowiedzialnych funkcji między innymi dziekana Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (2012-2016), prorektora ATH ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej (2008-2012), dziekana Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku (2005-2008), dyrektora Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych(2004-nadal), dyrektora Centrum Zastosowań Informatyki, prodziekana (1993-1999. Swoje badania naukowe koncentruje na zagadnieniach struktury polimerów, mieszanin i nanokompozytów polimerowych w powiązaniu z właściwościami mechanicznymi i termicznymi. W badaniach wykorzystuje nowoczesne techniki instrumentalne zwłaszcza metodę małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXS w połączeniu z metodami WAXS, DSC, SEM i metodami spektroskopowymi.

Jest autorem lub współautorem ponad 147 publikacji, z czego 52 to publikacje o zasięgu światowym z listy filadelfijskiej, a wyniki badań prezentował na 73 konferencjach międzynarodowych.
Doświadczenie zawodowe profesora J. Janickiego zostało wzbogacone poprzez liczne staże zagraniczne w tym roczny staż w prestiżowym Case Western Reserve University, Cleveland, USA; oraz 3-miesięczny staż w Catholic University of Leuven, Belgia. Na zaproszenie Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych przebywał w uniwersytetach amerykańskich (University of Washington, North Carolina State University, University of Utah, University of Wisconsin) a także instytucjach państwowych USA. Realizując międzynarodowe projekty badawcze odbył staże w ośrodkach naukowych Hiszpanii, Finlandii, Norwegii, Czechach, Słowacji, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii.

Aktywność naukowa i szeroka współpraca z uczelniami zagranicznymi i krajowymi umożliwiła realizację licznych projektów badawczych. Kierował 2 projektami kluczowymi finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dwoma projektami międzynarodowymi w ramach 6 i 7 PR UE oraz projektem Bilateral Flamish–Polish joint scientific project. Ponadto był kierownikiem 2 projektów zamawianych PBZ oraz 4 projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Swoją działalnością profesor Janicki przyczynił się do powstania tzw. Bielskiej Szkoły Badań Strukturalnych Polimerów, powszechnie uznawaną za jedną z najlepszych w tym obszarze w Polsce i szeroko znaną w świecie. Jest współtwórcą wynalazku wyróżnionego srebrnym medalem na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki “Brussels Eureka” (2014).
Prof. J. Janicki gra w tenisa, uprawia narciarstwo, lubi wyprawy górskie. Korzysta z każdej okazji ażeby słuchać dobrej muzyki, w szczególności jazzowej, jest aktywny i ciekawy świata.

Prof. dr hab. inż. Jacek Nowakowski (2020-2024)

Prorektorzy: ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Izabella Rajzer, prof. ATH,
ds. nauki i współpracy zewnętrznej dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH,
ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH

Dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH:

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Samochody i Ciągniki. Studia ukończył w roku 1986. Pracę w Instytucie Technologiczno-Samochodowym podjął na studiach w roku 1984. Jest wychowankiem Profesorów Jana Wajanda i Macieja Sobieszczańskiego. W roku 1998 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, Silniki spalinowe. W roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, Silniki spalinowe, Transport. Pełnił funkcję m.in. Prodziekana ds. studentów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH w latach 2005 – 2008, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w latach 2008 – 2016. W roku 2016 został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH.

Dr hab. Jacek Nowakowski zajmuję się zasilaniem i sterowaniem silników spalinowych, modelowaniem procesu roboczego silników spalinowych, eksploatacją układów napędowych pojazdów samochodowych. Wyniki swoich prac dotyczących doładowania silników prezentował min na Konferencji SAE w Detroit w USA.

Kierownik dwóch projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonawca w dziewięciu projektach naukowo-badawczych w tym międzyuczelnianych.

Prof. Jacek Nowakowski, interesuje się lotnictwem, historią, malarstwem, jeździ na nartach.

Dyscyplina: Inżynieria Mechaniczna, Silniki Spalinowe

Obszar w którym realizowane są badania naukowe(słowa kluczowe): silniki spalinowe, modelowanie cyklu roboczego, dobór parametrów regulacyjnych, doładowanie.

Jacek Nowakowski interesuje się lotnictwem, historią, malarstwem, jeździ na nartach.

 

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831