Regulamin organizacyjny SWFiS

§ 1

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2012 r., poz. 572 z póź. zm.),
2. Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przyjęty uchwałą senatu Nr 813/06/IV/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku (z póź. zm.)
3. Zarządzenia nr 555/2011/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, niniejszego regulaminu organizacyjnego SWFiS.

§ 2

1. Studium jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, dydaktyczno-wychowawczą, realizującą program wychowania fizycznego i sportu.
2. Do zadań Studium należy:
– realizacja programu nauczania zgodnie ze standardami obowiązującymi na danym kierunku w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne,
– zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej do realizacji programu oraz dbałość o właściwy poziom prowadzonych zajęć,
– współpraca z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz samorządem Studentów w zakresie organizowania wspólnych imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obozów studenckich o charakterze sportowym,
– dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Studium,
– administrowanie obiektami bazy sportowej,
– okresowy przegląd techniczny urządzeń i obiektu oraz wnioskowanie o remont poszczególnych pomieszczeń.

§ 3

1. Kierownik Studium jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników, odpowiada za realizację zadań oraz za majątek i środki finansowe przydzielone Studium oraz za warunki pracy, które powinny być zgodne z zasadami pracy, bhp i ppoż.
2. Kierownika Studium powołuje Rektor na okres 4 lat.
3. Kierownik Studium podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.
4. Rektor na wniosek Kierownika Studium może powołać zastępcę Kierownika Studium.
5. Zakres obowiązków zastępcy określa Kierownik Studium.
6. Do pełnienia funkcji kierownika i zastępcy kierownika Studium mogą być powołani nauczyciele akademiccy, zajmujący, co najmniej stanowisko wykładowcy.
7. Do obowiązków Kierownika Studium należy:
– dbanie o właściwy poziom zajęć realizowanych przez Studium,
– zarządzanie mieniem Studium, dysponowanie środkami finansowymi oraz nadzorowanie wszelkich spraw finansowych i majątkowych Studium,
– opracowywanie projektów potrzeb finansowych Studium,
– opracowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, zajęć wychowania fizycznego oraz zapewnienie warunków ich realizacji,
– ustalanie zakresu obowiązków pracowników zatrudnionych w Studium z uwzględnieniem problematyki bhp i ppoż.,
– opracowywanie i występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników,
– występowanie do Rektora z wnioskami w istotnych sprawach dotyczących Studium,
– podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni,
– wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora

§ 4

1. Nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Studium mogą być absolwenci wyższych szkół wychowania fizycznego posiadający tytuł magistra.
2. Zakres obowiązków pracowników administracyjnych i technicznych ustala Kierownik Studium. Obowiązki te obejmują w szczególności wszelkie czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem Studium.
3. W ramach Studium mogą być powołane stałe lub doraźne zespoły do realizacji określonych zadań Studium.

§ 5

1. Studium posiada ewidencyjnie wydzielony majątek.
2. Ewidencja majątku prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w Akademii.
3. Kierownik Studium odpowiada za powierzony mu majątek znajdujący się na terenie Studium.
4. Kierownik Studium może przekazać określone przedmioty czy urządzenia będące w posiadaniu Studium w bezpośrednią opiekę pracownikowi zatrudnionemu w Studium. Pracownik ten ponosi odpowiedzialność materialną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik Studium kontroluje wówczas prawidłowe rozliczanie się pracownika z powierzonego mu mienia.
5. Ewidencję dokumentów finansowo-księgowych prowadzi kwestura Akademii.

§6

1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane zarządzeniem Rektora.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.

Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
tel. +48 33/ 8279210
email: swfis@ath.bielsko.pl

Godziny otwarcia sekretariatu
(hala sportowa, pokój 006):
wtorek, 9:00 do 15:00

Dyżur kierownika SWFiS
(hala sportowa, pokój 006):
wtorek 11:00 do 12:00
email: jcyran@ath.bielsko.pl

Najnowsze

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831