Vivat Academia, vivant professores!
Vivat Academia, vivant professores!

Vivat Academia, vivant professores!

Wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się 8 października. Wraz ze studentami i pracownikami Akademii, nowy rok akademicki przywitali licznie przybyli goście – przedstawiciele władz kościelnych, państwowych, samorządowych, władz powiatu, przedstawiciele Rady Uczelni, rektorzy, prorektorzy i dziekani szkół wyższych, rektorzy Akademii poprzednich kadencji, przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych i oświatowych.

Tegoroczną inaugurację, rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki rozpoczął od przedstawienia nowo powołanych władz uczelni. Zgodnie bowiem z przepisami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, z końcem września wygasły kadencje prorektorów, a dziekani przestali być organami uczelni.

Nowymi prorektorami zostali: prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prorektor ds. nauki i współpracy zewnętrznej, prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel, prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Anna Foltyniak-Pękala, prorektor ds. organizacji. Natomiast nowym dziekanem Wydziału Zarządzania i Transportu została dr Honorata Howaniec.

W dalszej kolejności rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym główny nacisk położył na omówienie wprowadzonych na uczelni zmian podyktowanych przez regulacje prawne wynikające ze zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Za nami rok intensywnej pracy i przygotowań uczelni do funkcjonowania według zapisów nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmierzyliśmy się z koniecznością zdefiniowania na nowo kluczowych obszarów funkcjonowania czyli: kształcenia, pracy badawczej, rozwiązań administracyjnych. Po półrocznej pracy i konsultacjach przyjęty został statut Akademii, najważniejszy dokument regulujący pracę uczelni. Opracowaliśmy koncepcję wspólnej dla wszystkich dyscyplin szkoły doktorskiej, wypracowane zostały także Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.

Dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie i pracę na rzecz Akademii. W sposób szczególny pragnę podziękować także Radzie Uczelni, która w tych najtrudniejszych dniach, nie tylko nie uchylała się od realizacji powierzonych jej zadań, ale także wykazała się największą troską o sprawy Akademii.

Od pierwszego października działa szkoła doktorska, w której na nowych zasadach swoją pracę naukowe realizują doktoranci. W październiku powołane zostaną Rady Dyscyplin, które dbać będą o wysoką jakość badań naukowych. Nowy rok akademicki rozpoczynamy w nieco zmienionej strukturze administracyjnej, która wierzę będzie sprzyjać będzie lepszej organizacji pracy wewnątrz uczelni i zdynamizuje współpracę zewnętrzną – mówił rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki.

W swoim wystąpieniu rektor zwrócił także uwagę na finansowy aspekt, warunkujący rozwój uczelni. Przypomniał, że w ostatnich dwóch latach Akademia pozyskała aż 50 milionów złotych, zarówno z funduszy europejskich, jak i ze środków ministerialnych.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: wiceminister rodziny Stanisław Szwed, posłanka na sejm RP Mirosława Nykiel, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz prezes Polmotors Sp. z o.o., przewodniczący Rady Uczelni Andrzej Graboś. Wszyscy wspólnie podkreślali potencjał jedynej w regionie uczelni państwowej, jaką jest Akademia i jej rolę życiu społeczno-gospodarczym miasta.

Jak mówił przewodniczący Rady Uczelni Andrzej Graboś, ważne jest kształtowanie płaszczyzny współpracy, opartej o najwyższe standardy i wdrażanie najlepszych praktyk, tak aby Akademia była liderem wśród innych uczelni o podobnym profilu.

W dalszej części uroczystości prorektor ds. nauki i współpracy zewnętrznej prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki przekazał informacje o otrzymanych listach gratulacyjnych, a także odczytał list przesłany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Ważnym punktem każdej inauguracji jest uroczyste przyjęcie nowych studentów. Ceremonię immatrykulacji oraz złożenia ślubowania przez doktorantów poprowadził prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel.

Po uroczystym pasowaniu wystąpił przewodniczący Samorządu Studenckiego ATH Hubert Rzeszótko.

Wykład inauguracyjny pt. „Zaglądanie do wnętrza materii” wygłosił prof. dr hab. inż. Stanisław Rabiej.

O oprawę muzyczną podczas inauguracji zadbał Chór ATH pod dyrekcją dr. hab. Jana Borowskiego. W wykonaniu chóru wybrzmiały pieśni: Gaude Mater Polonia, Gaudeamus igitur oraz kilka utworów z repertuaru współczesnego.

Po uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki zaprosił na wystawę fotografii prof. ATH dra hab. Marka Bernackiego, pt. „Ludzie Ziemi Świętej”. Wystawę można oglądać w Galerii Akademickiej ATH.

Listy gratulacyjne: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Posłanka Mirosława Nykiel, Posłanka M. Pępek, Poseł Kazimierz Matuszny, Komendant Główny PSP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poltechnika Rzeszowska, Politechnika Świetokrzyska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Gdańska, Politechnika Białostocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, WSZOP, PWSZ w Tarnowie, GWSH, ASP Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia WSB, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Marynarki Wojennej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast