Forum na temat ekonomii społecznej

Informacje

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w Pierwszym Forum Międzysektorowym Wspólny kierunek – nasza przyszłość. Jest to Forum poświęcone problematyce rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Dyskusja odbywać się będzie w dniu 24 października w sali L120 w godzinach od 9.30-14.00. Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów zainteresowanych tą problematyką.

Więcej →

Premiera książki w Wydawnictwie Naukowym PWN

Wydarzenia

W Wydawnictwie Naukowym PWN ukazała się monografia pt. Academic Entrepreneurship in International Context: the Visegrad Countries’ Perspective  pod redakcją naukową dr hab. K. Żyminkowskiej, prof. ATH. Książka jest efektem badań prowadzonych przez pracowników dwóch współpracujących katedr z Wydziału Zarządzania i Transportu: Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości oraz Katedry Zarządzania. W opracowaniu rozpoznano uwarunkowania i sposoby rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W pierwszej części monografii dr inż. I. Dudzik-Lewicka omawia determinanty konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w rozdziale pt. Determinants of competitiveness in the sector of small and medium enterprises – practical aspects. Następnie w rozdziale pt. Franchise as the network form of cooperation in tourism in the V4 countries dr inż. E. Lipianin-Zontek, dr inż. I. Szewczyk oraz dr inż. Z. Zontek prowadzą rozważania na temat skuteczności franchisingu na rynku usług turystycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Z kolei dr H. Howaniec i dr inż. Aneta Madyda analizują rolę kapitału wysokiego ryzyka w rozwoju przedsiębiorczości w krajach V4 (Venture capital as an element of support policy of entrepreneurship in the V4 countries. Polish experiences). W drugiej części książki zaprezentowano wyniki badań empirycznych zrealizowanych wśród studentów i pracowników naukowych uczelni z Polski, Węgier, Słowacji i Czech. Dr A. Barcik, dr P. Dziwiński i dr Marcin Jakubiec omawiają wyniki badań uwarunkowań zachowań przedsiębiorczych (Students and academics in business – experiences with, motives, incentives) oraz postrzegania atrakcyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej jako miejsca do prowadzenia biznesu (V4 business attractiveness in the perception of students and academics). W rozdziale pt. Stimulating academic entrepreneurship by universities – the satisfaction

Więcej →

czysteBBeskidy 2019

Wydarzenia
Już po raz drugi Akademia Techniczno-Humanistyczna organizuje akcję „Czyste Beskidy”. Tym razem ekologiczne przedsięwzięcie odbędzie się w dwa jesienne dni: 23 i 26 października, a sprzątać będziemy masywy Szyndzielni, Czantorii, Skrzycznego i Magurki. Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej akcji, by jednak móc to uczynić, należy zapoznać się na stronie internetowej www.bielsko.czystebeskidy.pl z proponowanymi szlakami oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zarejestruj się i weź udział w akcji czysteBBeskidy Kliknij i wypełnij formularz Dla osób, które zadeklarują udział w tym niecodziennym wydarzeniu organizator zapewnia tego dnia darmowy autobusowy transport z terenu uczelni (odjazdy autokarów od godziny 9.15) pod dolne stacje kolejek na w/w góry, darmowe bilety wjazdu na górskie szczyty oraz powrót na teren ATH. Ponadto po zakończeniu całodziennej akcji samorząd Studencki ATH organizuje na terenie uczelnianego kampusu Biesiadę Beskidzką z wieloma atrakcjami. Idea sprzątanie gór nie jest nikomu obca, natomiast intencją pomysłodawców akcji jest przede wszystkim ekologiczna edukacja, by śmieci w górach w ogóle nie zostawiać i dbać o środowisko naturalne w sposób jak najbardziej szeroki i systematyczny. Mamy nadzieję, że tegoroczne sprzątanie beskidzkich szlaków przyciągnie liczne grono wolontariuszy oraz pozostawi trwały ślad w świadomości zarówno całej wspólnoty akademickiej, jak i mieszkańców Bielska-Białej i okolic. Ciekawostką tegorocznej edycji CZYSTYCH BESKIDÓW jest sobotnie sprzątanie popularnej wśród bielszczan Magurki, a w akcję włącza się także uczelniany Uniwersytet Trzeciego Wieku. Każda z osób, która w sobotę 26.10, w  godzinach od 10.00 do 13.00 zjawi się pod kościółkiem na Straconce (widoczne stanowisko wolontariuszy) otrzyma identyfikator oraz pakiet startowy z workiem na śmieci i rękawicami. Współorganizatorem jesiennego przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Więcej →

XXI edycja Konkursu o Nagrodę FCA ogłoszona – zapraszamy do składania zgłoszeń!

Wydarzenia

W imieniu JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłaszona została  XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie obronione w Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Do Nagrody FCA mogą być zgłoszone prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne obronione w okresie: 18.07.2018 r. – 8.10.2019 r. (tj. od dnia rozpisania poprzedniego konkursu, a przed dniem rozpisania tegorocznego konkursu) z obszarów zgodnych z nową listą zagadnień przekazaną przez sponsorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada br. (wtorek). Sponsorzy nagrody, spółki z Grupy Fiat Chrysler Automobiles: FCA Poland S.A., FCA Powertain Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o. wraz z Centrum Badań Fiata w Turynie, przyznają jednorazowe nagrody finansowane. W edycji Konkursu możliwe jest przyznanie maksymalnie po 5 nagród najlepszym pracom wyłonionym w każdej z 3 uczelni biorących udział w konkursie (Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Politechniki Warszawskiej). Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrody FCA zgłaszają: – promotorzy lub opiekunowie naukowi, – członkowie komisji powołanej przez rektora (rektor, prorektorzy i dziekani zainteresowanych wydziałów). Zgłoszenie pracy stanowią: – formularz „Wniosek”, – formularz „Opis pracy” w języku angielskim i polskim (zawierający szczegóły pracy, numer zagadnienia z listy ogłoszonej przez sponsorów, cel i krótki opis pracy, planowane rezultaty, opinię recenzenta), – CV autora pracy w języku polskim i angielskim, – egzemplarz pracy w wersji elektronicznej i papierowej, – recenzja opiekuna lub promotora, – ocena wnioskodawcy (o ile wnioskodawcą nie jest opiekun lub promotor pracy), – inne materiały /wg uznania wnioskodawcy/, – Oświadczenie Uczestnika Konkursu. Wnioski konkursowe wraz z rekomendowanymi pracami i niezbędnymi dokumentami

Więcej →

1000 Seminariów Katedry Matematyki

Wydarzenia

W Katedrze Matematyki na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (poprzednio Filii Politechniki Łódzkiej) prowadzone jest Seminarium z matematyki, na którym pracownicy Katedry oraz zaproszeni goście wygłaszają referaty oraz  przedstawiają wyniki swoich badań. Seminarium zostało założone w 1976 r. przez  prof. dra hab. Janusza Matkowskiego, który był jego kierownikiem przez ponad 20 lat. Od roku 1997 pracą Seminarium kieruje prof.dr hab. Kazimierz Nikodem. Działalność   Seminarium   ma   bardzo  ważne  znaczenie  dla   stymulacji,  intensyfikacji i  koordynacji badań  naukowych  prowadzonych  przez  pracowników  Katedry  Matematyki. Uzyskiwane przez nich wyniki publikowane są w wysoko punktowanych czasopismach matematycznych   oraz   przedstawiane   na   prestiżowych   międzynarodowych   sympozjach i konferencjach. Tematyka poruszana na Seminarium związana jest głównie z analizą wypukłą,  równaniami i  nierównościami funkcyjnymi  oraz  funkcjami  wielowartościowymi. Z tematyki tej dwunastu pracowników Katedry napisało rozprawy doktorskie, a troje uzyskało stopień doktora habilitowanego. Dorobek z tego zakresu był również podstawą uzyskania tytułu naukowego przez prof. Janusza Matkowskiego i prof. Kazimierza Nikodema. W okresie 43 lat działalności Seminarium w jego posiedzeniach uczestniczyło ponad 260  matematyków z wielu ośrodków akademickich z kraju i zagranicy. Wśród gości zagranicznych, którzy mieli wykłady na Seminarium byli m.in. matematycy z Austrii, Chin, Czech, Indii, Jugosławii, Kanady, Niemiec, Rumunii, Rosji, Słowacji, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu i Włoch. Jubileuszowe Tysięczne posiedzenie Seminarium Katedry Matematyki odbędzie się  dniu 26  października  2019 r.  w Audytorium  Maximum  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Więcej →

Przyjdź na spotkanie z Czesławem Langiem

Wydarzenia

W związku z wizytą w Akademii Techniczno-Humanistycznej światowej sławy kolarza Czesława Langa, prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel wyraża zgodę na udział studentów w tym wyjątkowym spotkaniu. Zapraszamy o godz. 9.00 do Auditorium Maximum (aula 128) w budynku L. Po spotkaniu, o godz. 11.00 sprzed budynku L wyruszy pierwszy studencki rajd rowerowy „DWA KOŁA”.

Więcej →

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje

W związku z przedłużeniem terminu rekrutacji na studia podyplomowe, zapraszamy wszystkie osoby, które  chcą podnieść kwalifikacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach o różnym profilu działalności. Studia prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Transportu. Kontakt: zzl_podypl@ath.bielsko.pl

Więcej →

Vivat Academia, vivant professores!

Wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się 8 października. Wraz ze studentami i pracownikami Akademii, nowy rok akademicki przywitali licznie przybyli goście – przedstawiciele władz kościelnych, państwowych, samorządowych, władz powiatu, przedstawiciele Rady Uczelni, rektorzy, prorektorzy i dziekani szkół wyższych, rektorzy Akademii poprzednich kadencji, przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych i oświatowych. Tegoroczną inaugurację, rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki rozpoczął od przedstawienia nowo powołanych władz uczelni. Zgodnie bowiem z przepisami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, z końcem września wygasły kadencje prorektorów, a dziekani przestali być organami uczelni. Nowymi prorektorami zostali: prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prorektor ds. nauki i współpracy zewnętrznej, prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel, prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Anna Foltyniak-Pękala, prorektor ds. organizacji. Natomiast nowym dziekanem Wydziału Zarządzania i Transportu została dr Honorata Howaniec. W dalszej kolejności rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym główny nacisk położył na omówienie wprowadzonych na uczelni zmian podyktowanych przez regulacje prawne wynikające ze zmian w systemie szkolnictwa wyższego. W swoim wystąpieniu rektor zwrócił także uwagę na finansowy aspekt, warunkujący rozwój uczelni. Przypomniał, że w ostatnich dwóch latach Akademia pozyskała aż 50 milionów złotych, zarówno z funduszy europejskich, jak i ze środków ministerialnych. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: wiceminister rodziny Stanisław Szwed, posłanka na sejm RP Mirosława Nykiel, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz prezes Polmotors Sp. z o.o., przewodniczący Rady Uczelni Andrzej Graboś. Wszyscy wspólnie podkreślali potencjał jedynej w regionie uczelni państwowej, jaką jest Akademia i jej rolę życiu społeczno-gospodarczym miasta. Jak mówił przewodniczący Rady Uczelni Andrzej Graboś, ważne jest kształtowanie płaszczyzny

Więcej →

Jesienny Budapeszt

Wydarzenia

Ponad 160 osób wzięło udział w dwóch jesiennych wyjazdach do malowniczej stolicy Węgier, a wszystko to w ramach aktywności Koła Naukowego HORYZONT. W ten sposób rozpoczęliśmy nowy rok akademicki, mając nadzieję na kolejne wspólne wyjazdy, które realizujemy w ramach projektu „Jedna Europa – wiele stolic”. Warto podkreślić, że dla wielu naszych studentów takie wycieczki są często pierwszymi samodzielnymi wyjazdami poza granice Polski, natomiast tym razem w obu wyjazdach uczestniczyła spora grupa naszych uczelnianych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracowników Akademii. Wspólną podróżniczą przygodę tradycyjnie rozpoczęliśmy wyjazdem z Bielska-Białej już o godzinie czwartej nad ranem. Droga przez Czechy i Słowację mijała bardzo szybko i nieco przed południem mogliśmy podziwiać majestatyczną panoramę Budapesztu spod murów Cytadeli na Górze Gellerta. Następnie przyszedł czas na spacery wąskimi i zabytkowymi uliczkami starej Budy – zobaczyliśmy całe Wzgórze Zamkowe z Basztą Rybacką i kościołem św. Magdaleny, Katedrę św. Macieja, Bramę Wiedeńską czy Pałac Prezydencki. Słoneczna pogoda dopisywała i uśmiechów nie było końca. Kolejnym etapem poznawania Budapesztu był ponad godzinny przemarsz przez centrum nowego miasta – aż na Plac Kossutha, pod gmach węgierskiego parlamentu. Uczestnicy wycieczek mieli okazję przejść przez słynny Most Łańcuchowy, zobaczyć handlową ulicę Vaci, czy też zerknąć na zabudowania sławnej ambasady amerykańskiej, gdzie swego czasu przez piętnaście lat ukrywał się przed komunistami prymas Węgier Józef Mindszenty. Nie zabrakło także czasu na zwiedzanie okolic Bazyliki św. Stefana oraz Opery Narodowej. Do Bielska-Białej z obu wyjazdów wracaliśmy tradycyjnie około północy: zmęczeni ale bardzo zadowoleni, z pamiątkami, setkami zdjęć i wspomnieniami ujawnianymi natychmiast na portalach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy na kolejne wyjazdy organizowane

Więcej →

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast